Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu
Ogłoszenie nr 500065925-N-2017 z dnia 28-11-2017 r.
 
Orzysz: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orzysz, Krajowy numer identyfikacyjny 790671515, ul. Giżycka  15, 12-250   Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 424 10 40, e-mail um@orzysz.pl, faks 87 424 10 50.
Adres strony internetowej (url): www.bip.orzysz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu
Numer referencyjny  WPF.271.10.2017.POS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót stanowiące załączniki do zaproszenia do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 45332000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Gmina Orzysz może udzielić zamówienia z wolnej ręki ZUK Sp z. o.o. w Orzyszu, ponieważ spełnione są łącznie wszystkie przesłanki wskazane w Art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp:
1. Powierzenie przez gminę zadań własnej spółce prawa handlowego, posiadającej status komunalnej osoby prawnej, w której gmina posiada 100 % udziałów powoduje, że spełniony zostaje warunek posiadania kontroli przez Zamawiającego, gdyż gmina zachowuje pełną kontrolę nad spółką
2. 90 % przychodu spółki jest generowane w ramach zadań powierzonych spółce przez gminę Orzysz
3.Brak udziału kapitału prywatnego w ZUK Sp. z o.o.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ZUK Sp. z o.o.,  biuro@zukorzysz.pl,  ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz,  12-250,  Orzysz,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
 
Data powstania: wtorek, 28 lis 2017 11:58
Data opublikowania: wtorek, 28 lis 2017 12:10
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 723 razy