Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

na modernizację budynku na potrzeby Wiejskiego Centrum Integracji oraz montaż zbiornika na nieczystości i udrożnienie studni

WPF.7013.2.2017.UMY                                                                                                                                                Orzysz, dnia 20 listopada 2017 r.

 

               

           

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

na realizację zadania pn: Modernizacja budynku na potrzeby Wiejskiego Centrum Integracji oraz montaż zbiornika na nieczystości i udrożnienie studni

 

 

  1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

Gmina Orzysz

Giżycka 15

12-250 Orzysz

 

  1. Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

Urszula Myka, e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor

Patrycja Ostrowska, e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie modernizacji  w  budynku w miejscowości Klusy działka nr 412.

Zakres zamówienia obejmuje:

- roboty budowlane wewnętrzne

- roboty sanitarne

- roboty elektryczne

- elewacja

- wykonanie studni

- montaż szamba

 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Zamówienie dotyczy realizacji modernizacji w części budynku zaznaczonej na załączonym szkicu budynku kolorem żółtym (Załącznik nr 2)

2) Złożona oferta powinna zawierać:

- cenę ofertową (brutto i netto) za wykonanie robót obliczoną w oparciu o przedmiar o robót stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia;

- przewidywany termin realizacji zamówienia podpisania nie dłuższy niż do dnia 30.04.2018r.

 

  1. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty spełniające wymagania formalne

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania

1

Instalatorstwo Elektryczne

Paweł Bednarzak

08-110 Siedlce

ul.11 listopada41/46

2

Spółdzielnia Wielobranżowa

NIEGOCIN

11-500 Giżycko, ul. Mazurska 3

3

Pracownia Usług Inżynierskich

Tomasz Przygoda

12-200 Pisz, ul. Marii Konopnickiej 6/3

 

 

  1. Uzasadnienie:

 

Zamawiający informuje, że we wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej  terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 ważne, spełniające wymagania formalne Oferty Cenowe. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację Operacji.
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zaproszenia do złożenia oferty cenowej zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową, unieważnienie zaproszenia do złożenia oferty cenowej umieszczone zostanie także oraz na stronie www.bip.orzysz.pl.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.Powtórne zaproszenie do złożenia oferty cenowej zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl w późniejszym terminie.

                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                                                                                         (-) Zbigniew Włodkowski

 

 

Data powstania: wtorek, 21 lis 2017 14:55
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2017 14:59
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 801 razy