Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego- Stadionu Miejskiego w Orzyszu

WPF.7011.7.2017.POS                                                                                                                                              Orzysz, dnia 20 listopada 2017 r.

 

                              ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

 

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

Urszula Myka tel. 87/4241574 e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor

Patrycja Ostrowska tel. 87/4241575  e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego- Stadionu Miejskiego w Orzyszu

Lokalizacja: ul.1-go Maja, działka ew. nr 155

2) Planowany zakres prac projektowych:

1. Boisko trawiaste o wymiarach 102x70 m o nawierzchni z trawy naturalnej

2. Boisko zabramkowe treningowe o wymiarach 30x70 m o nawierzchni z trawy naturalnej

3. Budynek pełniący funkcje szatni, sanitariatów itp. Proponowany układ pomieszczeń:

-2 szatnie z prysznicami i wc,

-2 pomieszczenia biurowe,

-magazyn,

-pomieszczenie gospodarcze,

-sanitariaty ogólnodostępne

4. Ogrodzenie boiska- należy uwzględnić ogrodzenie zewnętrzne stadionu oraz ogrodzenie zewnętrzne boiska

5. Ciągi piesze

6. Parking z podziałem na ogólnodostępny oraz wewnętrzny

7. Trybuny – usunięcie trybun istniejących oraz niwelacja wału ziemnego, zaprojektowanie trybun na profilach stalowych na minimum 300 osób z częściowym zadaszeniem

3) Należy uwzględnić odwodnienie i nawodnienie boisk

4) Zamawiający wymaga podziału projektu wraz z kosztorysami na poszczególne części zamówienia tj.

* 1 część: 2 boiska i ogrodzenie

* 2 część: trybuny

* 3 część: budynki sanitarne+parkingi + ciągi komunikacyjne

5) W zakresie zamówienia jest:

 1. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych
 2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).
 3. Opracowanie przedmiarów robót w taki sposób, aby zawierały opis w kolejności technologicznej ich wykonania i zastosowanych materiałów, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen (nakładów) – oddzielnie dla każdej branży.
 4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w/s metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389).
 5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę.

 

Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień sporządzona w 5 kompletach w wersji papierowej oraz na płycie CD w programie PDF zostanie przekazana Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

 

II. Termin wykonania zamówienia:

Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji Zamawiającemu  ( UWAGA: wymagany termin nie dłuższy niż do 30.01.2018 r.)

III. Wymagania szczególne:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
 3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Wykonawca dysponuje zespołem osób o odpowiednich uprawnieniach do projektowania bez ograniczeń.
 5. Wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej trzy usługi związane
  z wykonaniem projektów budowlanych.

V. Kryteria oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę- 100 %

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  

VI. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jn. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego- Stadionu Miejskiego w Orzyszu”.

Oferty należy składać do dnia: 27.11.2017 r. do godz.  15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250  Orzysz

 
VII. Wybór oferty, podpisanie umowy:

 1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
 2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 lis 2017 09:25
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2017 09:36
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 739 razy