Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu

                                                                                                                                                                                        Orzysz, dnia 12.10.2017 r.

Znak: WPF.271.7.2017.POS

 

Zamawiający

GMINA ORZYSZ

GIŻYCKA 15

12-250 ORZYSZ

 

 

 

             INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

sporządzona na podstawie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podczas sesji otwarcia ofert w dniu 12.10.2017r.

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne jw. informuję, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone 2 oferty.

1.Przedmiot zamówienia:

Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości: 399 892,79 zł zł PLN brutto.

3. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Cena oferty  z VAT w zł

( brutto)

Termin

dostawy

Okres gwarancji na zastosowane materiały budowlane

Termin płatności

1

METALZBYT-HURT sp z o.o.,

ul. Bardowskiego 2

43-300 Bielsko-Biała

 

490 924,04 zł brutto

 

 

48 godzin

 

 60 miesięcy

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

2

 

OKOŃ Group Rafał Okuniewski, ul. Giżycka 13,

12-250 Orzysz

 

 

632 527,68 zł brutto

 

 

 6 godzin

 

 72 miesiące

 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji na adres: Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

 

Burmistrz Orzysza

(-) Zbigniew Włodkowski

 

 

                                                                                               

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 paź 2017 13:54
Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2017 13:59
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 876 razy