Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego pn : „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby utworzenia kompleksu Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”


WPF.7011.6.2017.POS

Orzysz, dnia 29 września 2017 r.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych ze zm. Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego pn : „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby utworzenia kompleksu Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

Pracownicy prowadzący sprawę:
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju
Urszula Myka tel. 87/4241574 e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl
Inspektor
Patrycja Ostrowska tel. 87/4241575 e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego pn: „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby utworzenia kompleksu Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”
2) Planowany zakres prac projektowych:
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie projektu architektoniczno- budowlano-wykonawczego z dostosowaniem projektu do potrzeb kompleksu Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu oraz budynku pełniącego funkcje użyteczności publicznej.
W przedmiotowym budynku należy przewidzieć pomieszczenia dostosowane do potrzeb utworzenia:
- sali wystawowej,
- kawiarni,
- sali konferencyjnej,
- sal warsztatowych,
- holu wraz z recepcją i sklepikiem muzealnym.
Podana wyżej struktura jest poglądowa, gdyż uwzględnia tylko potrzeby Zamawiającego. Struktura pomieszczeń budynku musi być na etapie projektowania uzgadniana z Zamawiającym i ostatecznie zatwierdzona przez Zamawiającego.

II. W zakresie zamówienia jest:
1. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych
2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).
3. Opracowanie przedmiarów robót w taki sposób, aby zawierały opis w kolejności technologicznej ich wykonania i zastosowanych materiałów, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen (nakładów) – oddzielnie dla każdej branży.
4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w/s metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389).
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę oraz decyzji o zmianie sposobu użytkowania.

Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień sporządzona w 5 kompletach w wersji papierowej oraz na płycie CD w programie PDF zostanie przekazana Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.


III. Termin wykonania zamówienia:
Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji Zamawiającemu ( UWAGA: wymagany termin nie dłuższy niż do 30.11.2017 r.)

 

IV. Wymagania szczególne:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- kopie uprawnień poświadczone z oryginałem
2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich uprawnieniach do projektowania bez ograniczeń- kopie uprawnień poświadczone z oryginałem

V. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o kryteria:
Cena- 80 %
Termin realizacji- 20 %
Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia oraz termin jego realizacji.


VI. Termin złożenia oferty i wymagania:
Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jn. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na wykonanie aktualizacji projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego pn : „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby utworzenia kompleksu Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

 

Oferty należy składać do dnia: 09.10.2017 r. do godz. 15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz


VII. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Data powstania: piątek, 29 wrz 2017 12:17
Data opublikowania: piątek, 29 wrz 2017 12:32
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 976 razy