Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: "Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego Orzysza poprzez zagospodarowanie terytorium Ogródka Jordanowskiego oraz nabrzeży rzeki Orzyszy"

WPF.7011.5.2017.POS

Orzysz, dnia 5 września 2017 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ze zm.) Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: „ Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego Orzysza poprzez zagospodarowanie terytorium Ogródka Jordanowskiego oraz nabrzeży rzeki Orzyszy”


Pracownicy prowadzący sprawę:
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju
Urszula Myka , e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl
Inspektor
Patrycja Ostrowska, e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl
Fax: 87 424 10 50

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: „ Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego Orzysza poprzez zagospodarowanie terytorium Ogródka Jordanowskiego oraz nabrzeży rzeki Orzyszy”
Lokalizacja: ul. Ogrodowa, działka ew. 249, do rozważenia ujęcie w opracowaniu zagospodarowania działki ew. 180/2
2) Planowany zakres prac projektowych:
- zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem infrastruktury turystycznej i zagospodarowania nabrzeży rzeki Orzyszy oraz zieleni
- sieci ( wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, c.o.)
- zaprojektowanie budynku pełniącego funkcje turystyczno-kulturalne
2) Stan istniejący:
Teren pod planowane zagospodarowanie w sezonie wiosennym, jesiennym i zimowym może być podmokły- należy uwzględnić odwodnienie terenu.
Opracowanie obejmuje zagospodarowanie nabrzeży rzeki Orzyszy, należy uwzględnić opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
3) Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną projektowanego terenu. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.


II. W zakresie zamówienia jest:
1. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych
2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).
3. Opracowanie przedmiarów robót w taki sposób, aby zawierały opis w kolejności technologicznej ich wykonania i zastosowanych materiałów, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen (nakładów) – oddzielnie dla każdej branży.
4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w/s metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389).
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę.

Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień sporządzona w 5 kompletach w wersji papierowej oraz na płycie CD w programie PDF zostanie przekazana Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

 

III. Termin wykonania zamówienia:
Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji Zamawiającemu ( UWAGA: wymagany termin nie dłuższy niż do 10.10.2017 r.)


IV. Wymagania szczególne:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania.


V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Należy dołączyć odpowiednie uprawnienia.
2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Należy dołączyć wykaz wykonania co najmniej 3 projektów budowlano-wykonawczych na wartość min. 30 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy projekty te zostały wykonane należycie. Dowodami mogą być w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego projekty były wykonywane;
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zespołem osób o odpowiednich uprawnieniach do projektowania bez ograniczeń.
Należy dołączyć wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach tych osób uwzględniając odpowiednie branże budowlane.


VI. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę.
Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.


VII. Termin złożenia oferty i wymagania:
Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jn. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego Orzysza poprzez zagospodarowanie terytorium Ogródka Jordanowskiego oraz nabrzeży rzeki Orzyszy”.
Oferty należy składać do dnia: 11.09.2017 r. do godz. 15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz


VIII. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Data powstania: środa, 6 wrz 2017 10:28
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2017 10:41
Opublikował(a): Ewa Stankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Stankiewicz
Artykuł był czytany: 1112 razy