Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz – głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu”

 

WPF.7013.3.2017.EST

Orzysz, dnia 23 sierpnia 2017 r.

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych ze zmianami, Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz – głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu”

Pracownicy prowadzący sprawę:
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju
Urszula Myka, e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl
Podinspektor
Ewa Stankiewicz, e-mail ewa.stankiewicz@um.orzysz.pl

I. Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. ” Orzyski Ratusz – głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu” we wszystkich branżach robót (branża konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna, c.o,).
• Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad prowadzeniem prac remontowych w budynku przy ul. Rynek w Orzyszu oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku.
• Obiekt, zgodnie z projektem technicznym, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Zakres dozorowanych robót jest następujący:
a) w budynku Ratusza
- roboty murarskie,
- roboty izolacyjne ciepłochronne i elewacyjne,
- roboty montażowe,
- monolityczne konstrukcje żelbetowe,
- pokrycia dachowe i obróbki blacharskie,
- elementy odwodnienia dachów,
- roboty tynkarskie,
- roboty posadzkarskie i podłogowe,
- roboty elewacyjne z dociepleniem ścian,
- okładziny wewnętrzne,
- roboty malarskie zewnętrzne i wewnętrzne,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- kominy i kanały wentylacyjne,
- roboty zewnętrzne,
- roboty wykończeniowe.
b) zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza
- roboty ziemne;
- roboty montażowe,
- roboty wykończeniowe.
- przebudowa nawierzchni ścieżek oraz przyległego od strony południowej parkingu,
- demontaż istniejących latarni,
- budowę nowego układu komunikacyjnego,
- budowę wyposażenia terenu w ławki, latarnie, kosze na śmieci,
- budowę nowego układu zieleni,

Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV: 74.26.20.00–4 – usługi nadzoru budowlanego.
Zakres usługi obejmuje zgodnie z art 25 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
II. Wymagania stawiane Wykonawcy:
• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
III. Wymagania organizacyjne
Inspektor nadzoru zobowiązany jest do uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, odbywających się na terenie budowy oraz w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju. Inspektor nadzoru zobowiązany jest również do stawienia się na terenie budowy na każde wezwanie Kierownika robót budowlanych, odpowiada za kompletację dokumentów, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych, projektem technicznym oraz SST.

IV. Wymagania dot. gwarancji
Wymagane jest od Wykonawcy robót budowlanych 60 miesięcznym okresem gwarancji na wykonane roboty, zatem 60 miesięczny okres gwarancji dotyczy również usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

V. Termin wykonania zamówienia
Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31.08.2018 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, co najmniej trzech usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Uszczegółowienie -Wykonawca wykaże wykonanie nadzoru nad budową lub remontem i rozbudową obiektów kubaturowych, budową przyłączy energetycznych lub linii energetycznych , przyłączy sanitarnych lub sieci sanitarnych. Mogą być oddzielne inwestycje lub jedna inwestycja, w której prowadzono kompleksowy nadzór między innymi w zakresie budowy lub remontu, obiektu kubaturowego, nawierzchni drogowych, linii energetycznych itp.
b) w zakresie dysponowania osobami:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -dysponowania osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad realizacją robót w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, c.o. dla realizowanej przez Gminę inwestycji,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt A2 niniejszego zapytania.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
A.4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- referencje
A.5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
A6) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
A7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.3) niniejszego zapytania
A 8) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 87/4241050.
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w zapytaniu sposobów.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta – na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Orzyski Ratusz – głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu” nie otwierać przed 29.08.2017 r. godz. 13:10
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
Należy ponumerować kolejne strony oferty, informację o ilości storn oferty należy umieścić
w formularzu ofertowym.

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 29.08.2017 r. do godz. 13:00
w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Orzyszu, Giżycka 15, 12-250 ORZYSZ, Punkt Obsługi Interesanta, pok. 4
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 29.08.2017r. o godz. 13:10
w siedzibie zamawiającego, Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka15, 12-250 ORZYSZ
w pok. nr. 12- Wydział Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

XI. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt)
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia
1 cena 80% An= oferowana najniższa cena / cena oferty badanej x100 x 80% An- obliczenie punktów oferty badanej, liczba 100- wskaźnik stały
2 doświadczenie 20%
Dn= wartość oferowana/wartość max x 100 x 20% Dn- obliczenie punktów badanej oferty wg danych z wykazu świadczonych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o wartości inwestycji minimum 1 mln zł

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIII. Termin związania z ofertą
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania ofertowego:

1. WZÓR- Formularz ofertowy wykonawcy,
2. WZÓR- Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
3. WZÓR FORMULARZA -Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
4. WZÓR FORMULARZA - Wykaz wykonanych usług
5. WZÓR -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6. WZÓR- Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 

 

Data powstania: czwartek, 24 sie 2017 09:06
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2017 10:29
Opublikował(a): Ewa Stankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Stankiewicz
Artykuł był czytany: 1637 razy