Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 D w Orzyszu na potrzeby Orzyskiego Pałacu Kultury

WPF.7011.3.2017.EST

Orzysz, dnia 07 lipca 2017 r.

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych z późn. zm. Gmina Orzysz zaprasza do złożenia

oferty cenowej na remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 D w Orzyszu

na potrzeby Orzyskiego Pałacu Kultury.


Pracownicy prowadzący sprawę:
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju
Urszula Myka tel. 87/4241574 e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl
Podinspektor
Ewa Stankiewicz tel. 87/4241069 e-mail ewa.stankiewicz@um.orzysz.pl
Kontakt w dniach pn, wt, czw, w godzinach 07:30-15:30, śr. od 07:30 do 16:30., pt. 07:30-14:30

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 D w Orzyszu na potrzeby Orzyskiego Pałacu Kultury.
Roboty budowlane polegające na: pracach rozbiórkowych, tynkowaniu i pracach malarskich, remoncie podłóg i posadzek, montażu drzwi i okien, remoncie dachu, zakup i montaż schodołaza dla niepełnosprawnych, roboty sanitarne, modernizacja i remont instalacji elektrycznej.
a) W zakresie robót rozbiórkowych jest:
-rozbiórka pieców,
-zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
-opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej, szafek, balustrad, stopni schodowych,
-ługowanie farby olejnej z tynków ścian,
-wywóz gruzu,
b) W zakresie tynkowania i prac malarskich:
-kładzenie tynków wewnętrznych różnych rodzajów,
-przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,
-wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25mm,
-uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym,
-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian,
-wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 3 mm wykonanych ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
-ręczne wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego na ścianach,
c) W zakresie kładzenia podłóg i posadzek:
-położenie izolacji,
-warstwy wyrównawcze pod posadzki,
-podłoga z desek struganych na legarach,
-wymiana desek podłogowych (15% starych podłóg),
-lakierowanie drewnianych podłóg,
d) W zakresie instalowania drzwi i okien:
-montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych,
-obsadzenie podokienników prefabrykowanych z tworzyw,
-dorabianie skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic z desek fazowanych,
-lakierowanie stolarki drzwiowej
e) W zakresie remontu dachu:
-dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych,
f) Zakup i montaż schodołaza dla niepełnosprawnych,
g) W zakresie robót sanitarnych:
-montaż grzejników aluminiowych członowe –do 15 elementów,
-zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm,
-zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm,
- instalacja c.o.,
h) W zakresie robót elektrycznych:
-demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych,
-demontaż opraw żarowych porcelanowych,
-demontaż tablic bezpiecznikowych,
-montaż kompletnie wyposażonej rozdzielnicy wraz z konstrukcją,
-montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED,
-sprawdzenia wyłączania zasilania,
-sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1,2,3 –fazowego.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących integralny Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
UWAGA: Zamówienie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2017”

2) Złożona oferta powinna zawierać:
- cenę ofertową (brutto i netto) za wykonanie robót obliczoną w oparciu o przedmiar o robót stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia;
- wynagrodzenie powinno mieć formę ryczałtu,
- przewidywany termin realizacji zamówienia określający liczbę dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (nie dłuższy niż do dnia 31.10.2017 r.).

II. Wymagania szczególne:
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, opracowaniami typizacyjnymi oraz z należytą starannością.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponowanie wiedzą, i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, (ogólnobudowlane), każda o wartości brutto min. 100 000,00 zł
b) w zakresie dysponowania osobami- do realizacji zamówienia publicznego skieruje koordynatora robót posiadającego ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 290, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1278)lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 290, ze zm.)
3. Kierownik budowy powinien posiadać przygotowanie zawodowe uprawniające go do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności:
1)konstrukcyjno- budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

IV.Kryteria oceny oferty:
Cena- 80 %
Termin realizacji zamówienia- 10 %
Termin gwarancji na wykonane roboty- 10 %

V. Termin złożenia oferty i wymagania:
Koperta /opakowanie zawierające ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: „ Remont budynku. przy ul. Wojska Polskiego 9 D w Orzyszu na potrzeby Orzyskiego Pałacu Kultury”


Oferty należy składać w terminie do dnia: 18 lipca 2017 r. do godz. 15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.
O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 lip 2017 09:56
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2017 13:16
Opublikował(a): Ewa Stankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Stankiewicz
Artykuł był czytany: 997 razy