Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na usuwanie wyrobów zawierających azbest

                                                                                                                                                                                                    Orzysz, 07.06.2017r.

Znak : WPF.3153.1.2017.POS

 

Burmistrz Orzysza

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz”

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz obejmuje:

 1. Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest za 1 Mg pokryć dachowych.
 2. Transport i utylizację wyrobów zawierających azbest za 1 Mg

Posesje znajdują się na terenie miasta Orzysz oraz wsi Cierzpięty, Okartowo, Okartowo Tartak, Klusy, Szwejkówko, Dąbrówka, Dziubiele, Odoje, Chmielewo, Grzegorze, Wierzbiny, Mikosze, Mikosze Osada, Grądy Podmiejskie, Gaudynki,

Przewidywana ilość wyrobów azbestowych:

- powstałych z demontażu około 31,825 Mg tj. około 461,4625 m²

- składowanych około 19,788 Mg tj. około 286,926 m².

 1. Wymagany termin realizacji umowy :

Od dnia 01.07.2017r. do 31.10.2017r.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty :
 2. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru        
 3. Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 4. Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego
 5. Kopię umowy zawartej ze składowiskiem odpadów azbestowych
 6. Kopię polisy ubezpieczeniowej
 7. Opis sposobu obliczenia propozycji cenowej :

W cenę propozycji należy wliczyć :

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej :

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2017 r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej :

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 19.06.2017 r o godz. 12.10 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcą jest Patrycja Ostrowska tel. 87 424 15 75

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy :

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany   zleceniobiorca powinien podpisać umowę w komórce merytorycznej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15

W załączeniu :

 1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
 2. Projekt umowy.

 

                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                                                                                                              (-) Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 7 cze 2017 09:59
Data opublikowania: środa, 7 cze 2017 11:19
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 993 razy