Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

na dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.
Ogłoszenie nr 9201 - 2017 z dnia 2017-01-17 r.
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 7839-2017
Data: 13/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Orzyszu, Krajowy numer identyfikacyjny 52934490979, ul. ul. Giżycka  15, 12250   Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 241 040, e-mail um.@orzysz.pl, faks 874 241 050.
Adres strony internetowej (url): www.bip.orzysz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 06 lutego 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.”
1. Dowóz podzielony jest na 7 zadań, wymagane jest sześć autobusów na 40 miejsc siedzących, i jeden autobus na 50 miejsc siedzących. Dopuszcza się pojazdy dowożące uczniów o mniejszej ilości miejsc.
 
Zadanie nr 1 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Ogródek 46, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, Orzysz ul. Wojska Polskiego. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 58
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, Orzysz ul. Wojska Polskiego Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 20
 
Zadanie nr 2 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy Podmiejskie. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 24
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy Podmiejskie. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 22
 
Zadanie nr 3 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Góra, Mikosze, Mikosze Osada. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 27
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Dziubiele, Chmielewo, Góra, Mikosze, Mikosze Osada. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 13
 
Zadanie nr 4 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ublik, Sumki, Pianki. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 14
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ublik, Sumki, Pianki. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 7
c) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Chmielewo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 17
 
Zadanie nr 5 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Wężewo, Okartowo, Okartowo Tartak, Nowe Guty, Grzegorze. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 18
b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Orzysz, Grzegorze, Nowe Guty, Okartowo Tartak. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 21
 
Zadanie nr 6 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Wężewo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 16
b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. K. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Osiki, Cierzpięty, Zastrużne, Drozdowo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 29
 
Zadanie nr 7 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Nowa Wieś, Kępa, Chmielewo, Dąbrówka kolonia. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 20
 
2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Zakup biletów na przejazd dzieci w dniach nauki szkolnej. W przypadku zmian w organizacji zajęć polegających na: skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego lub innych przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów.
2 )Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę średniej ceny brutto 1 biletu miesięcznego na każde z zadań.
3) Usługi będą świadczone przy użyciu środków transportu spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu z dnia 31.12.2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.).
4) Wykonawca musi dysponować 8 autobusami ( 6 autobusów na 40 miejsc siedzących, 1 autobus na 50 miejsc siedzących oraz 1 autobus dodatkowy przeznaczony na podmianę w razie awarii).
5)Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach- odpowiednio dla danego zadania.
6)Zamawiający najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów, na poszczególne zadania.
7)Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy do poszczególnych szkół bilety miesięczne zgodnie z imiennym wykazem uczniów.
8)Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w obecności upoważnionego przedstawiciela placówki oświatowej, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość biletów.
9)Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5 dnia każdego miesiąca. Zakupiony, a zwrócony bilet miesięczny, będzie stanowił podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc.
10)W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
11)Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
12)Przewoźnik w razie awarii własnego autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Przewoźnika karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu.
13)Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
14)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach.
15)Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie ilości kursów odwozów dzieci do domu- ilość kursów ustalona zostanie po zapoznaniu się z planami zajęć w poszczególnych szkołach.
16)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej.
17) Transport dzieci musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania. Wykonawca zapewnia opiekunów po uzgodnieniu z Zamawiającym.
18) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne polisy ubezpieczenia OC i NW na pojazdy zgłoszone do przetargu. 19) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów zgłoszonych do przetargu, oraz informację potwierdzającą formę władania pojazdami.
20) W przypadku pozostawiania wolnych miejsc w autobusie Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie usług na rzecz mieszkańców poprzez sprzedaż biletów.
21)Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób, wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego (kierowcy i opiekunowie). Wykaz będzie obejmował wskazanie osoby z imienia i nazwiska oraz wskazanie rodzaju wykonywanych czynności.. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa, wzywając go na piśmie do przekazania informacji w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez zamawiającego przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek. W razie dwukrotnego stwierdzenia ww. naruszenia warunków realizacji zamówienia zamawiającemu będzie przysługiwało (niezależnie od kary umownej) prawo odstąpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji umowy zatrudnił:
a)kierowców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy(t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ).
b). opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy(t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ).
22)Zamawiający zakres kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,, określił w projekcie umowy § 9 pkt 8. Zamawiający sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określił w projekcie umowy. § 7 pkt 4 i 5.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.”
1. Dowóz podzielony jest na 7 zadań, wymagane jest sześć autobusów na 40 miejsc siedzących, i jeden autobus na 50 miejsc siedzących. Dopuszcza się pojazdy dowożące uczniów o mniejszej ilości miejsc.
Zadanie nr 1 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Ogródek 46, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, Orzysz ul. Wojska Polskiego. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 58
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, Orzysz ul. Wojska Polskiego Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 20
Zadanie nr 2 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy Podmiejskie. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 24
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy Podmiejskie. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 22 Zadanie nr 3 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Góra, Mikosze, Mikosze Osada. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 27
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Dziubiele, Chmielewo, Góra, Mikosze, Mikosze Osada. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 13
Zadanie nr 4 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ublik, Sumki, Pianki. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 14
b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ublik, Sumki, Pianki. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 7
c) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Chmielewo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 17
Zadanie nr 5 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Wężewo, Okartowo, Okartowo Tartak, Nowe Guty, Grzegorze. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 18
b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Orzysz, Grzegorze, Nowe Guty, Okartowo Tartak. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 21
Zadanie nr 6 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Wężewo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 16
b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. K. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Osiki, Cierzpięty, Zastrużne, Drozdowo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 29
Zadanie nr 7 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:
a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Nowa Wieś, Kępa, Chmielewo, Dąbrówka kolonia. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 20
 
2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Zakup biletów na przejazd dzieci w dniach nauki szkolnej. W przypadku zmian w organizacji zajęć polegających na: skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego lub innych przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów.
2 )Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę średniej ceny brutto 1 biletu miesięcznego na każde z zadań.
3) Usługi będą świadczone przy użyciu środków transportu spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu z dnia 31.12.2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.).
4) Wykonawca musi dysponować 8 autobusami ( 6 autobusów na 40 miejsc siedzących, 1 autobus na 50 miejsc siedzących oraz 1 autobus dodatkowy przeznaczony na podmianę w razie awarii).
5)Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach- odpowiednio dla danego zadania.
6)Zamawiający najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów, na poszczególne zadania.
7)Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy do poszczególnych szkół bilety miesięczne zgodnie z imiennym wykazem uczniów.
8)Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w obecności upoważnionego przedstawiciela placówki oświatowej, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość biletów.
9)Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5 dnia każdego miesiąca. Zakupiony, a zwrócony bilet miesięczny, będzie stanowił podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc.
10)W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
11)Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
12)Przewoźnik w razie awarii własnego autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Przewoźnika karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu.
13)Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
14)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach.
15)Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie ilości kursów odwozów dzieci do domu- ilość kursów ustalona zostanie po zapoznaniu się z planami zajęć w poszczególnych szkołach.
16)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej.
17) Transport dzieci musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania. Wykonawca zapewnia opiekunów po uzgodnieniu z Zamawiającym.
18) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne polisy ubezpieczenia OC i NW na pojazdy zgłoszone do przetargu. 19) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów zgłoszonych do przetargu, oraz informację potwierdzającą formę władania pojazdami.
20) W przypadku pozostawiania wolnych miejsc w autobusie Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie usług na rzecz mieszkańców poprzez sprzedaż biletów.
21)Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób, wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego (kierowcy i opiekunowie). Wykaz będzie obejmował wskazanie osoby z imienia i nazwiska oraz wskazanie rodzaju wykonywanych czynności.. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa, wzywając go na piśmie do przekazania informacji w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez zamawiającego przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek. W razie dwukrotnego stwierdzenia ww. naruszenia warunków realizacji zamówienia zamawiającemu będzie przysługiwało (niezależnie od kary umownej) prawo odstąpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji umowy zatrudnił:
a)kierowców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy(t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ).
b). opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy(t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ).
22)Zamawiający zakres kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,, określił w projekcie umowy § 9 pkt 8.
Zamawiający sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określił w projekcie umowy. § 7 pkt 4 i 5.

 

 
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 sty 2017 11:51
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 12:29
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1413 razy