Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

„Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.orzysz.pl

Ogłoszenie nr 7839 - 2017 z dnia 2017-01-13 r.

Orzysz: „Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, krajowy numer identyfikacyjny 52934490979, ul. ul. Giżycka  15, 12250   Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 241 040, e-mail um.@orzysz.pl, faks 874 241 050.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.orzysz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.orzysz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w wersji pisemnej, osobiście w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego,kuriera
Adres:
ul. Giżycka 15,12-250 Orzysz, Punkt Obsługi Interesenta, pokój nr 4 ( parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.”

 

Numer referencyjny: WPF.271.1.2017.AJA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 06 lutego 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.”

1. Dowóz podzielony jest na 7 zadań, wymagane jest sześć autobusów na 40 miejsc siedzących, i jeden autobus na 50 miejsc siedzących. Dopuszcza się pojazdy dowożące uczniów o mniejszej ilości miejsc.

Zadanie nr 1 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:

a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Ogródek 46, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, Orzysz ul. Wojska Polskiego. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 58

b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, Orzysz ul. Wojska Polskiego Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 20

Zadanie nr 2 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:

a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy Podmiejskie. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 24

b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy Podmiejskie. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 22

Zadanie nr 3 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:

a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Góra, Mikosze, Mikosze Osada. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 27

b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Dziubiele, Chmielewo, Góra, Mikosze, Mikosze Osada. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 13

Zadanie nr 4 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:

a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ublik, Sumki, Pianki. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 14

b) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ublik, Sumki, Pianki. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 7

c) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Chmielewo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 17

Zadanie nr 5 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:

a) Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Wężewo, Okartowo, Okartowo Tartak, Nowe Guty, Grzegorze. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 18

b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Orzysz, Grzegorze, Nowe Guty, Okartowo Tartak. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 21

Zadanie nr 6 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:

a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Wężewo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 16

b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. K. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Osiki, Cierzpięty, Zastrużne, Drozdowo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 29

Zadanie nr 7 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:

a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Nowa Wieś, Kępa, Chmielewo, Dąbrówka kolonia. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 20

 

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Zakup biletów na przejazd dzieci w dniach nauki szkolnej. W przypadku zmian w organizacji zajęć polegających na: skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego lub innych przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów.

2 )Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę średniej ceny brutto 1 biletu miesięcznego na każde z zadań.

3) Usługi będą świadczone przy użyciu środków transportu spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu z dnia 31.12.2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.).

4) Wykonawca musi dysponować 8 autobusami ( 6 autobusów na 40 miejsc siedzących, 1 autobus na 50 miejsc siedzących oraz 1 autobus dodatkowy przeznaczony na podmianę w razie awarii).

5)Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach- odpowiednio dla danego zadania.

6)Zamawiający najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów, na poszczególne zadania. 7)Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy do poszczególnych szkół bilety miesięczne zgodnie z imiennym wykazem uczniów. 8)Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w obecności upoważnionego przedstawiciela placówki oświatowej, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość biletów.

9)Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5 dnia każdego miesiąca. Zakupiony, a zwrócony bilet miesięczny, będzie stanowił podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc.

10)W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.

11)Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 12)Przewoźnik w razie awarii własnego autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Przewoźnika karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu.

13)Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

14)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach.

15)Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie ilości kursów odwozów dzieci do domu- ilość kursów ustalona zostanie po zapoznaniu się z planami zajęć w poszczególnych szkołach. 16)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej.

17) Transport dzieci musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania. Wykonawca zapewnia opiekunów po uzgodnieniu z Zamawiającym.

18) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne polisy ubezpieczenia OC i NW na pojazdy zgłoszone do przetargu.

19) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów zgłoszonych do przetargu, oraz informację potwierdzającą formę władania pojazdami.

20) W przypadku pozostawiania wolnych miejsc w autobusie Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie usług na rzecz mieszkańców poprzez sprzedaż biletów.

21)Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób, wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego (kierowcy i opiekunowie). Wykaz będzie obejmował wskazanie osoby z imienia i nazwiska oraz wskazanie rodzaju wykonywanych czynności.. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa, wzywając go na piśmie do przekazania informacji w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez zamawiającego przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek. W razie dwukrotnego stwierdzenia ww. naruszenia warunków realizacji zamówienia zamawiającemu będzie przysługiwało (niezależnie od kary umownej) prawo odstąpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji umowy zatrudnił:

a)kierowców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy(t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ).

b). opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy(t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ).

22)Zamawiający zakres kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,, określił w projekcie umowy § 9 pkt 8. Zamawiający sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określił w projekcie umowy. § 7 pkt 4 i 5.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/03/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000 zł.
Informacje dodatkowe Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia (zał. nr 1 do SIWZ).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej 8 pojazdami spełniającymi wymagania zamawiającego ( zał. nr 5 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dysponowania 8 pojazdami: dla każdej części 1 pojazd oraz jeden dodatkowy przeznaczony na podmianę w razie awarii wg opisu przedmiotu zamówienia (dział III pkt 2 ppkt 4.) załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł.

4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawa zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11. Oświadczenie dotyczące podanych informacji (zał. Nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

średnia cena brutto za 1 bilet miesięczny

60.00

czas podstawienia autobusu zastępczego

40.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 
Data: 25/01/2017, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 sty 2017 13:11
Data opublikowania: piątek, 13 sty 2017 13:38
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1149 razy