Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert

na agenta emisji obligacji gminy Orzysz

Burmistrz Orzysza
działając na podstawie §7 uchwały Nr XXXII/222/16 Rady Gminy Orzysz z dnia
30 listopada  2016 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Orzysz .
Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych
w „Specyfikacji warunków konkursu".

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY ORZYSZ

 I. Dane emitenta obligacji i organizatora konkursu
Gmina Orzysz
Urząd Gminy Orzysz
ul. Giżycka 15, 12-250  Orzysz
tel.: (87) 424 10 60
e-mail: um@orzysz.pl
www.bip.orzysz.pl
 II. Przedmiot zamówienia
Gmina Orzysz zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji, na potrzeby emisji niepublicznej, organizowanej zgodnie z uchwałą Nr XXXII/222/16 Rady Gminy Orzysz z dnia 30 listopada 2016 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych. Zadania Agenta Emisji określone są poniżej.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji dla Gminy Orzysz na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Do zadań Agenta Emisji należało będzie nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród inwestorów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia), zorganizowanie i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.
 III. Warunki prowadzenia konkursu ofert
1.    Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2.    Organizator wysyła Zaproszenia do składania ofert Potencjalnym Oferentom na piśmie, faxem lub poprzez umieszczenie na stronie www.bip.orzysz.pl
3.    Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej oraz pozostałe dokumenty dostępne są lub zostaną udostępnione  na stronie www.bip.orzysz.pl.Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i  wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty, jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
4.    Potencjalny Oferent może zwrócić się na piśmie, faxem lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
5.    Wyjaśnienie dot. warunków konkursu udzielone jednemu z Potencjalnych Oferentów zostanie przekazane również innym Potencjalnym Oferentom.
6.    Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Potencjalnym Oferentem:
Skarbnik Gminy, Pani Anna Kamińska , tel. (87) 424 10 40, e-mail: skarbnik@um.orzysz.pl
7.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków  zamówienia, możliwości jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznego Oferenta lub Oferentów według własnego uznania.
8.    Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji podejmuje Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej konkurencji.
9.    Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni z chwilą złożenia oferty.
10.    Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

 IV. Warunki, jakie muszą spełniać oferenci
W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1.    Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
2.    Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3.    Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4.    Są bankiem lub domem maklerskim w rozumieniu prawa,
5.    Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6.    Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

 V. Przygotowanie i złożenie oferty
1.    Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale Rady Gminy Orzysz Nr XXXII/222/16 z dnia 30 listopada  2016 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych Ofertę należy przygotować w języku polskim.
2.    Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Każda strona oferty, jej załączniki i miejsca,
w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
3.    Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić dopisek: „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Orzysz. Nie otwierać przed dniem  15 grudnia 2016 r. godz. 9.00 "
4.    Oferta powinna składać się z:
a)    oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji – organizator dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1,
b)    oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej „Specyfikacji”,
c)    aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, wystawionego nie wcześniej niż
9 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d)    niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
e)    parafowanego projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta, ewentualnie przez radcę prawnego lub adwokata.
5.    Ofertę należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta pok.nr 4, ul. Giżycka 15, 12-250  Orzysz,  nie później niż do dnia 15 grudnia 2016r. do godz. 08:45
6.    Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Potencjalnych Oferentów.
 VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1.    Otwarcie koperty z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Orzysz w dniu 15 grudnia 2016 r.
o godz. 9.00.
2.    Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych
w niniejszej Specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia, uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
3.    Podstawą oceny merytorycznej oferty jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
4.    Dla celów porównania ofert zostanie wykorzystana stawka WIBOR 6M na dzień 05.12.2016 r. w wysokości 1,81%
5.    Organizator konkursu dokona wyboru oferty kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne zaproponowane w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
7.    Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty,
a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i warunków cenowych jego oferty.
8.    Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
9.    Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 3 dni robocze od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
 VII. Załączniki
1.    Formularz oferty cenowej.
2.    Oświadczenie Oferenta,

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 gru 2016 07:53
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2016 08:07
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1442 razy