Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2016-2017

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10 maja 2016 roku Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2016-2017”

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz

Adres zamawiającego: Giżycka 15

Kod Miejscowość: 12-250 Orzysz

Telefon:87/4241040, 87/4241060

Faks: 87/4241050

adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl; urzad.miejski@orzysz.pl,

adres strony internetowej: www.bip.orzysz.pl

Godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 

Pracownicy prowadzący sprawę:

Specjalista ds. utrzymania dróg i infrastruktury gminnej

Marian Gajdulewicz  Tel. 87/4241578 e-mail marian.gajdulewicz@um.orzysz.pl

Kontakt w dniach pn, wt, czw, pt, w godzinach 07; 30 – 15; 30, śr, od 8;30 – 16;30

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, likwidacja skutków śliskości pośniegowej i gołoledzi na drogach  gminnych.

2 .Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV:90.21.20.00-6 - Usługa odśnieżania

CPV:90.21.30.00-3- Usługa usuwania oblodzenia

3. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych na poszczególne Zadania. Jeden wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno Zadanie, a Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia jednemu wykonawcy na wszystkie Zadania.

III. Przedmiotem zamówienia jest:

1.Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2016-2017 w rejonie I.

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej trzema pojazdami przystosowanymi do odśnieżania i zwalczania śliskości pośniegowej:

- ciągnikiem (marka) z  napędem 4x4 o mocy powyżej 100 KM  ….. z pługiem czołowym, bocznym -...xxx zł/ godz.

- ciągnikiem (marka)z napędem 4x4  o mocy powyżej 100 KM ….. z pługiem czołowym, bocznym -...........xxx zł/ godz.

- ciągnikiem ( marka )  o mocy 50/100 KM i większej  z piaskarką lub samochodem ciężarowym ( marka ) o mocy powyżej 100KM z piaskarką …… -xxx zł/godz.

Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych do odśnieżania Rejonu I stanowi załącznik nr 4 zapytania ofertowego.

Warunkiem udzielenia zamówienia w danym rejonie jest najniższa cena zestawu sprzętu oraz czas przystąpienia do akcji odśnieżania od powiadomienia lub od ustania opadów.

2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2016-2017 w rejonie II.

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej trzema pojazdami przystosowanymi do odśnieżania i zwalczania śliskości pośniegowej:

- ciągnikiem (marka) z  napędem 4x4 o mocy powyżej 100 KM  ….. z pługiem czołowym, bocznym -...xxx zł/ godz.

- ciągnikiem (marka)z napędem 4x4  o mocy powyżej 100 KM ….. z pługiem czołowym, bocznym -...........xxx zł/ godz.

- ciągnikiem ( marka ) o mocy 50/100 KM i większej z piaskarką lub samochodem  ciężarowym ( marka ) o mocy powyżej 100KM z piaskarką …… -xxx zł/godz.

Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych do odśnieżania rejonu II stanowi załącznik nr 4 zapytania ofertowego.

Warunkiem udzielenia zamówienia w danym rejonie jest najniższa cena zestawu sprzętu oraz czas przystąpienia do akcji odśnieżania od powiadomienia lub od ustania opadów.

3. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2016-2017 w rejonie III.

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej trzema pojazdami przystosowanymi do odśnieżania i zwalczania śliskości pośniegowej :

- ciągnikiem (marka) z  napędem 4x4 o mocy powyżej 100 KM  ….. z pługiem czołowym, lub bocznym -...xxx zł/ godz.

- ciągnikiem (marka)z napędem 4x4  o mocy do100 KM lub większym ….. z pługiem czołowym, bocznym -...........xxx zł/ godz.

- ciągnikiem( marka )  o mocy  50/100 KM  i większym  z piaskarką lub samochodem ciężarowym ( marka ) o mocy 100 KM z piaskarką …… -xxx zł/godz.

Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych do odśnieżania  rejonu III stanowi załącznik nr 4 zapytania ofertowego

Warunkiem udzielenia zamówienia w danym rejonie jest najniższa cena zestawu sprzętu oraz czas przystąpienia do akcji odśnieżania od powiadomienia lub od ustania opadów.

4. Częstotliwość  wykonywania usług będzie uzależniona od wystąpienia warunków atmosferycznych  wymagających użycia odpowiedniego sprzętu.

5. Pojazdy przeznaczone do wykonywania umowy Wykonawca jest zobowiązany przygotować w sposób określony przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015 r. , poz.1966  ze zm. )

6. Wykonawca obowiązany jest do ewidencji czasu pracy sprzętu. Czas pracy sprzętu Wykonawcy potwierdza Sołtys wsi, w której usługa była wykonywana, poprzez złożenie podpisu i pieczęci w karcie drogowej sprzętu odśnieżającego.

7. Wykonawca zapewni łączność przez telefon komórkowy z operatorem sprzętu.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonywania lub  z nierzetelnego wykonania usług , w szczególności za naruszenie bezpieczeństwa ruch i ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia sprzętu przygotowanego przez Wykonawcę.

10. Zamawiający do czasu pracy sprzętu wliczy tylko rzeczywisty czas pracy sprzętu przy odśnieżaniu.

  1. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi , aby nie dopuścić do sytuacji w której brak sprzętu uniemożliwia wykonanie usługi .

12. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego kontrolowania dróg i podjęcia akcji odśnieżania w czasie jak najkrótszym od telefonicznego zgłoszenia przez osobę wyznaczoną przez Burmistrza Orzysza.

14.Wykonawca każdorazowo  zobowiązany jest do poinformowania telefonicznego zamawiającego rozpoczęciu i zakończeniu odśnieżania .

15. Materiał do posypywania dróg zapewnia Zamawiający. Bez dyspozycji  zamawiającego wykonawca nie może posypywać dróg.

 

IV. Warunki udziału w postępowania.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniające następujące warunki;

  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
  2. posiadają co najmniej potencjał  techniczny określony w punkcie III Przedmiot zamówienia .

Z przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnienie powyższych warunków.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

V. Termin wykonania zamówienia:

Od podpisania umowy do  30.04.2017 r.

VI. Kryteria oceny oferty

Cena  -  80 %

Czas przystąpienie do odśnieżania od powiadomienia lub od ustania opadów - 20 %

VII. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta / opakowanie zawierające ofertę / powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2016-2017”

Oferta powinna zawierać :

a)      Formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 zapytania ofertowego

b)     Wykaz sprzętu  do  realizacji „Zimowego utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2016-2017”stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego

c)       Wykaz osób przewidzianych  derealizacji  „Zimowego utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2016-2017”stanowi załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

 

Oferty należy składać w terminie do 07 listopada  2016 r. do godz.10ºº  w punkcie Obsługi Interesanta ( pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gminy Orzysz ul. Giżycka 15,12-250 Orzysz.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty, która wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Termin związania  ofertą : 30 dni od daty upływu terminu składania ofert .

IX .Wybór oferty, podpisanie umowy:

  1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie .
  2. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
  4. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

                                                                              

                                                       

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

                     

                                                        

                                                              

                                                                        

 

                

         

         

 

 

                                                                       

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 lis 2016 08:56
Data opublikowania: środa, 2 lis 2016 09:46
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1449 razy