Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r.w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Pracownicy prowadzący sprawę:
Specjalista ds. utrzymania dróg i infrastruktury gminnej
Marian Gajdulewicz tel. 87/4241578 e-mail: marian.gajdulewicz@um.orzysz.pl
Kontakt w dniach pn, wt, czw, pt w godzinach 07:30-15:30, śr. od 08:30 do 16:30.

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Zakres zamówienia obejmuje:
1.1. Sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym i parkowym polegające na :
a) wykonywaniu min. raz w tygodniu oględzin oświetlenia ulicznego i parkowego w celu wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii opraw oświetlenia ulicznego
i parkowego w ilości 1065 punktów świetlnych
b) wykonywaniu oględzin sieci oświetlenia ulicznego i parkowego oraz punktów pomiarowo – rozliczeniowych min. raz na kwartał, a także sporządzaniu protokołu oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który wykonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywaniu informacji faxem lub pocztą na adres Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia kwartału.
c) naprawie uszkodzonych:
- styków,
- połączeń,
- przewodów w oprawach i w słupach od oprawy do wnęki bezpiecznikowej,
- wnęk bezpiecznikowych,
- końcówek kabli itp.,
d) wymianie na koszt Wykonawcy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego oraz parkowego, a w szczególności:
- bezpieczników, główek bezpieczników, podstaw do bezpieczników,
- styczników,
- fotorezystorów,
- źródeł światła (wymiana winna odbywać się w okresie załączonego oświetlenia – godziny wieczorne lub wczesno ranne),
- przekaźników zmierzchowych,
- opraw,
- wysięgników,
- przewodów na tablicach oświetleniowych,
- kondensatorów w oprawach świetlnych,
- dławików w oprawach oświetleniowych,
- wkładek topikowych we wnękach bezpiecznikowych na słupach,
- kloszy,
- kabli linii oświetleniowych stanowiących własność Gminy,
- zamknięć (drzwiczek) słupowych,
- opasek zabezpieczających,
- zegarów sterujących,
e) czyszczeniu opraw łącznie z kloszami oraz wnęk słupów oświetleniowych;
f) konserwacji szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych;
g) lokalizacji oraz awaryjnej naprawie uszkodzeń napowietrznej lub kablowej sieci oświetleniowej;
h) sprawdzaniu układów zapłonowych opraw;
i) poprawianiu opasek słupowych;
j) przestawianiu stref czasowych zegarów sterujących w obwodach oświetlenia;
k )pomiarze:
- rezystancji, izolacji kabli,
- napięć i obciążeń,
l) sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej urządzeń oświetlenia ulicznego;
ł) zabezpieczaniu zagrożeń powstałych na skutek kataklizmów, wypadków drogowych oraz działań wandali w ramach pogotowia oświetleniowego – dwuosobowego zespołu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt;
m) usuwanie wszelkich czynników grożących uszkodzeniem lub awarią urządzeń oświetleniowych.
1.2. Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne, które dostarczy Zamawiający na podstawie kwartalnych protokołów oględzin w liczbie nieprzekraczającej połowy punktów świetlnych znajdujących się na terenie Gminy Orzysz, w okresie obowiązywania umowy.
1.3. Usuwanie skutków działania wandali tj. uzupełnianie na koszt Wykonawcy brakujących lub zdewastowanych elementów oświetlania ulicznego i parkowego w okresie obowiązywania umowy. Koszt zakupu materiałów zniszczonego lub brakującego elementu pokrywa Zamawiający.
1.4. Zawieszenie i zdjęcie  w terminie określonym przez zamawiającego  elementów dekoracji świątecznych na terenie Gminy Orzysz w ilości nie przekraczającej 200 szt.
1.5. Montaż zakupionych przez Zamawiającego zegarów sterujących -astronomicznych na terenie miasta i gminy w miarę potrzeb;
1.6. Zawieszenie i konserwacja nowo wybudowanych punktów świetlnych w trakcie trwania umowy w ilości do 200 szt. kwartalnie.
1.7. Wykonywanie przycinki konarów i gałęzi drzew w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w pobliżu opraw oświetleniowych w celu zapewnienia skuteczności oświetlenia.
1.8. Pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za szkody związane
 z wadliwym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego lub wyrządzone w związku z wykonywaniem prac wchodzących w zakres usługi, wskutek ich niewłaściwego wykonania lub zaniechania wykonania.
 
II.    Do obowiązków Wykonawcy należy także:
a.zapewnienie całodobowego systemu przyjmowania informacji w sprawach funkcjonowania oświetlenia ulicznego i parkowego;
b.uiszczanie opłat wg aktualnej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w ramach realizacji umowy tj; Świadczenia usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
c.dokonywanie zgłoszeń w Posterunkach Energetycznych dotyczących wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w celu powiadomienia odbiorców, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w sposób określony w § 42 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623);
d. organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, kwalifikacji personelu oraz przepisów BHP w zakresie przedmiotu zamówienia;
e. dokonywanie napraw urządzeń oświetlenia ulic i dróg zgodnie z harmonogramem przygotowanym w oparciu o protokół z oględzin, o którym mowa w  dziale I  pkt 2  w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołuz oględzin;
f. włączanie i wyłączanie oświetlenia ulic i dróg, sterowanego za pomocą zegarów sterujących, zgodnie z „Programem czasu świecenia oświetlenia ulicznego”;
g. uzyskanie wszelkich uzgodnień lub decyzji w związku z zajęciem pasa drogowego lub innych terenów przyległych w celu wykonywania naprawy urządzeń oświetlenia. Wszelkie koszty ponoszone w związku z powyższymi czynnościami pokrywa Wykonawca.

III. Wymagania szczególne:
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, opracowaniami typizacyjnymi oraz z należytą starannością.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.    Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
1.2.    Posiadają wiedzę i doświadczenie. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 1 usługi konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego przez okres co najmniej 1 roku na terenie min. 1 gminy.
1.3.    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym,  z  którego  wynikać  będzie dysponowanie co najmniej:
a)    min. dwoma podnośnikami osobowymi na podwoziu samochodowym: jeden lekki do obsługi lamp parkowych i oświetlenia obiektów sportowych o wysięgu do 12 m  i drugi o wysięgu nie mniejszym niż 21 m, wyposażone w izolowany kosz i dopuszczone do pracy pod  napięciem  do 1 kV,
b)    min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do dozoru i eksploatacji wynikające z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) oraz z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r.  Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) oraz uprawnienia do dozoru nad pracami pod napięciem
c)    min. dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do eksploatacji wynikające z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz uprawnienia do prac pod napięciem,
d)    min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem drogowym wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840);
Za spełnienie warunków w dziale IV uznaje się:
-  wykaz wykonanych usług stanowiących Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
-  wykaz osób stanowiących Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
- oświadczenie w sprawie uprawnień stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
- wykaz sprzętu stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.
Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109  poz. 1158 z późn. zm.) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Nr 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 . Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w pokoju 48 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu u Pana Mariana Gajdulewicz do dnia podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

1.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zapytaniu ofertowym lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.                                                                                                                                                  

V. Kryteria oceny oferty:
Cena- 100 %

VI. Termin złożenia oferty i wymagania:
Koperta /opakowanie zawierające ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: „Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”
Oferta powinna zawierać:
a.    formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b.    wykaz wykonanych usług stanowiących Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
c.    wykaz osób stanowiących Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
d.    oświadczenie w sprawie uprawnień stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
e.    wykaz sprzętu stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego


Oferty należy składać w terminie do dnia:  07.11.2016 r. do godz. 15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.
O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2016 11:34
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2016 12:06
Opublikował(a): Marian Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Marian Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1314 razy