Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej ( działka nr 91/1) w miejscowości Wierzbiny

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 1-0 maja 2016 roku Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej ( działka nr 91/1) w miejscowości Wierzbiny

 

Pracownicy prowadzący sprawę:

 

Specjalista ds. utrzymania dróg i infrastruktury gminnej

Marian Gajdulewicz Tel. 87/4241578 e-mail marian.gajdulewicz@um.orzysz.pl

Kontakt w dniach pn, wt, czw, pt, w godzinach 07; 30 – 15; 30, śr, od 8;30 – 16;30

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

 

1.Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej (działka nr 91/1) w miejscowości Wierzbiny

 

Zakres zamówienia obejmuje:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- podbudowa z kruszywa łamanego

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

2) Złożona oferta powinna zawierać:

- cenę ofertową ( brutto i netto) za wykonanie robót obliczoną w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia

- kosztorys ofertowy

- przewidywany termin realizacji zamówienia określający liczbę dni kalendarzowych od daty podpisania umowy – ( nie dłużej niż do dnia 30 11.2016 r.)

 

II. Wymagania szczegółowe:

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz należytą starannością.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  2. Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Kierownik budowy powinien posiadać przygotowanie zawodowe uprawniające go do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót we specjalności budownictwa drogowego.

 

IV. Kryteria oceny oferty

Cena - 90 %

Termin realizacji zamówienia 10 %

 

V. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta / opakowanie zawierające ofertę / powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący „Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej ( działka nr 91/1) w miejscowości Wierzbiny”

Oferty należy składać w terminie do 31 października 2016 r. do godz.16; 30 w punkcie Obsługi Interesanta ( pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gminy Orzysz ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty, która wpłyną po terminie nie będzie rozpatrywane.

 

VI Wybór oferty, podpisanie umowy:

  1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2016 10:12
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2016 10:18
Opublikował(a): Marian Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Marian Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1131 razy