Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

WPF.7011.3.2016.POS                                                                                                                                                 Orzysz, dnia 25 sierpnia 2016 r.

 

                     

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

Urszula Myka tel. 87/4241574 e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor

Patrycja Ostrowska tel. 87/4241575 e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

Kontakt w dniach pn, wt, czw, pt w godzinach 07:30-15:30, śr. od 08:30 do 16:30.

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Remont dachu oraz remont zalanych pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

a) W zakresie remontu dachu jest:

- rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym

- rozebranie zniszczonych rynien z blachy

- rozebranie obróbek blacharskich

- uzupełnienie tynków zewnętrznych

- przemurowanie kominów

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną

- wykonanie nowych obróbek blacharskich

- założenie nowych rynien z blachy powlekanej

b) W zakresie robót wewnętrznych jest remont pomieszczeń biurowych, w tym:

- likwidacja zacieków na ścianach i sufitach

- szpachlowanie ścian i sufitów

- malowanie ścian i sufitów

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

 

2) Złożona oferta powinna zawierać:

- cenę ofertową (brutto i netto) za wykonanie robót obliczoną w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia;

- kosztorys ofertowy;

- przewidywany termin realizacji zamówienia określający liczbę dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (nie dłuższy niż do dnia 30.11.2016 r.).

II. Wymagania szczególne:

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, opracowaniami typizacyjnymi oraz z należytą starannością.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Dysponowanie wiedzą, i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

IV.Kryteria oceny oferty:

Cena- 80 %

Termin realizacji zamówienia- 10 %

Termin gwarancji na wykonane roboty- 10 %

V. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta /opakowanie zawierające ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: „ Remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu"

Oferty należy składać w terminie do dnia: 31 sierpnia 2016 r. do godz. 16:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie Zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.


VI. Wybór oferty, podpisanie umowy:

1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 sie 2016 11:55
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2016 12:03
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1168 razy