Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na remont budynku po byłym"hotelu"Mazury w Orzyszu

WPF.7011.4.2016.POS                                                                                                                                        Orzysz, dnia 25 sierpnia 2016 r.

                 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r.  w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont budynku po byłym Hotelu „ Mazury” w Orzyszu

 

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

Urszula Myka tel. 87/4241574 e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor

Patrycja Ostrowska tel. 87/4241575  e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

Kontakt w dniach pn, wt, czw, pt w godzinach 07:30-15:30, śr. od 08:30 do 16:30.

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Remont budynku po byłym hotelu „Mazury” w Orzyszu obejmujący:

- przełożenie dachówek z wymianą pojedynczych zniszczonych dachówek oraz uzupełnieniem brakującego pokrycia dachowego;

- wymianę zniszczonych rynien i rur spustowych;

- wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej;

- likwidację skutków zalania pomieszczeń w budynku powstałych na skutek wystąpienia nawałnicy z opadami deszczu i gradu.

 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

 

2) Złożona oferta powinna zawierać:

- cenę ofertową (brutto i netto) za wykonanie robót obliczoną w oparciu o przedmiar o  robót stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia;

- kosztorys ofertowy;

- przewidywany termin realizacji zamówienia określający liczbę dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (nie dłuższy niż do dnia 30.11.2016 r.).

II. Wymagania szczególne:

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, opracowaniami typizacyjnymi oraz  z należytą starannością.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Dysponowanie wiedzą, i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej trzy usługi remontowo- budowlane na kwotę minimum 100 000,00 zł każda.

 

IV.Kryteria oceny oferty:

Cena- 80 %

Termin realizacji zamówienia-  10 %

Termin gwarancji na wykonane roboty-  10 %

V. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta /opakowanie zawierające ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: „ Remont budynku po byłym hotelu „Mazury” w Orzyszu.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 31 sierpnia 2016 r. do godz. 16:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 
VI. Wybór oferty, podpisanie umowy:

1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 sie 2016 11:31
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2016 11:52
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1106 razy