Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze nakorzystnieszej oferty na Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie od 01.08.2016r. do 31.07.2019r.

 

WIG.271.1.2016.LGA                                                                                 Orzysz, 12.07.2016r.

 

Otrzymują  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


info@agis.nieruchomosci.pl;admpocztowa@wp.pl;biuro@pgm.kielce.pl;
gizycko@zzn.pl

                       

www.bip.orzysz.pl

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIG.271.1.2016.LGA. Nazwa zadania: „Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r.”. 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Administrator sp. z o.o. 11-500 GIŻYCKO ul. Pocztowa3.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza w zbiorze złożonych ofert,
w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 100 punktów.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  18.07.2016r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

przyznane punkty w kryterium cena
(waga 90%)

przyznane

punkty w kryterium termin płatności wynagrodzenia

(waga 10%)

łączna

liczba punktów

 

AGIS NIERUCHOMOŚCI, 84-230 RUMIA

ul. Starowiejska 49

 

28,55

 

4,67

 

33,22

 

Administrator sp. z o.o. ,
11-500 GIŻYCKO, ul. Pocztowa3

 

90,00

 

10

 

100

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

25-556 KIELCE, ul. Piesza 6

 

53,74

 

10

 

63,74

 

Zespół Zarządców  Nieruchomości sp. z o.o.

17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa

ODDZ. GIŻYCKO UL. OLSZTYŃSKA 10A, 11-500 GIŻYCKO

 

82,16

 

10

 

92,16

 

 

 

2. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności,   po  upływie 5  dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

Pliki do pobrania: