Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -przetarg nieograniczony na zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie od 01.08.2016 r do 31.07.2019r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.orzysz.pl/index.php?wiad=6007

 


Orzysz: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r
Numer ogłoszenia: 113033 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, faks 087 4241050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi oraz zgodnie z etyką zawodową w odniesieniu do następujących nieruchomości: 1. Nieruchomości w 100 % komunalne określone w załączniku Nr 1 do umowy. 2. Pomieszczenia gospodarcze i garaże określone w załączniku Nr 2 do umowy. 3. Posesje określone w załączniku Nr 3 do umowy. 4. Nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych określone w załączniku Nr 4 do umowy, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, infrastrukturą techniczną, obiektami zieleni i małej architektury. Zakres ten nie będzie obejmował zadań dotyczących zarządzania częściami wspólnymi w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia wg stanu na dzień 10.06.2016 r. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali Gminy Orzysz: w 100% budynkach mieszkalnych komunalnych - o ogólnej powierzchni użytkowej 6.207,31 m2 - 153 lokali mieszkalnych, - o ogólnej powierzchni 1.260,00 m2 - 11 lokali użytkowych, w budynkach wspólnot mieszkaniowych w tym: - o ogólnej powierzchni użytkowej 13.325,49 m2 - 288 lokali mieszkalnych, - o ogólnej powierzchni 120,45 m2 - 4 lokali użytkowych, łączna powierzchnia budynków gospodarczych i garaży: - o ogólnej powierzchni 4318,42 m2 - 360 pomieszczeń gospodarczych, - o ogólnej powierzchni 791,86 m2 - 47 pomieszczeń garażowych, - ewidencyjna powierzchnia posesji 157.910,00 m². W ramach świadczenia usługi, Wykonawca, zapewni na terenie Miasta Orzysz odpowiednio wyposażone biuro obsługi, czynne w dni robocze, po 8 godzin dziennie, gdzie będzie gromadzić i przechowywać wszelką dokumentacje związaną z zarządzanymi zasobami, a także wykonywać zadania określone niniejszą umową ( w tym w ramach pełnionych całodobowo dyżurów zapewni kontakt telefoniczny na wskazany numer do osoby przyjmującej zgłoszenia o występujących awariach). Wykonawca będzie prowadził kompleksową obsługę zarządzania nieruchomościami gminnymi we własnym programie komputerowym, np. Mieszczanin lub DOM-5. Gminie Orzysz, zapewni minimum dla trzech stanowisk pracy dostęp w obsługiwanym programie zarządzania nieruchomościami gminnymi oraz bezpłatne praktyczne przeszkolenie uprawnionych pracowników w jego obsłudze, w godzinach pracy i siedzibie zamawiającego. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na w/w usługę, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W przypadku nabycia lokali lub wybudowania nowych budynków komunalnych przez Gminę Orzysz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości : 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium można wnieść w formie określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45 ust. 6, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu Nr konta bankowego: 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 8. Rozpatrywane będą tylko te oferty, na które zostanie wniesione wadium. Dowód wniesienia wadium powinien znajdować się w ofercie. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom w terminie 3 dni roboczych po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, na wskazany przez Wykonawcę rachunek. 10. Zwrot wadium Wykonawcy wybranemu do wykonania zamówienia nastąpi po zawarciu umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zarządzał bądź zarządza nieruchomościami o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20000m2. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca załączy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wskazane jest aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą, posiadającą licencję zarządcy nieruchomości, nadaną na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin płatności - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w przypadku;1) zmiany ustawowej podatku od towarów i usług,2) zmiany przepisów w oparciu , o które ustalono zakres obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju,pok. nr 10 Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz e-mail:krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Pok. nr 4 (punkt Obsługi Interesanta) Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania: