Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30000 EURO NR POSTĘPOWANIA WPF.7011.7.2016.KCH

WPF.7011.7.2016.KCh.                                                                               Orzysz, dnia 21.06.2016r.

 

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.bip.orzysz.pl      

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

            Urząd Miejski w Orzyszu  w Orzyszu uprzejmie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000euro.

Pracownik prowadzący sprawę :Asystent ds. zamówień publicznych i rozliczania inwestycji gminnych  -Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064 e-mail: krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl                   

                                                                      

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej  zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mazurskiej w Orzyszu.

 

            W zakresie zamówienia jest:

-sporządzenie mapy do celów projektowych z aktualnym stanem prawnym władania,
-opracowanie  koncepcji trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej która podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza,

-wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  przedmiaru robót dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych,   

-uzyskanie wszelkich  uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projektem powinny być objęte również  przyłącza  wodociągowe zakończone studzienką wodomierzową na granicy działki przewidzianej pod zabudowę. W istniejącej zabudowie mieszkaniowej, jeżeli w budynku są dwa  lokale mieszkalne lub więcej –należy uwzględnić przyłącze kanalizacyjne do każdego lokalu oddzielnie.

 

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  wydaje Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o.  ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz.
Drogi zlokalizowane na terenie objętym projektowaniem  stanowią własność  Gminy Orzysz. Przewiduje się konieczność zaprojektowania  przecisku  pod trakcją kolejową.

Wszelkie uzgodnienia z właścicielami sieci, dróg oraz działek, dotyczące przebiegu sieci

i przyłączy sporządzić należy  na piśmie.
Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień w wersji papierowej sporządzona w pięciu kompletach oraz na płycie CD w programie PDF , zostanie przekazana zamawiającemu w siedzibie zamawiającego.

 

Termin wykonania zamówienia:

Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji zamawiającemu.

Należność za wykonanie  zamówienia będzie opłacana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy,   w terminie 30dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po protokólarnym odbiorze dokumentacji.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

90%

Termin realizacji

10%

#

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia:  27.06.2016r. do godz.  12:00.

w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz , ul. Giżycka 15, 12-250  Orzysz

Punkt Obsługi Interesanta  (pok. nr 4 parter).

Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jw. i opatrzone nazwą dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

OFERTA-na wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej  zabudowy mieszkaniowej przy  ul. Mazurskiej.

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:

Pani Urszula Myka  -Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju.

tel. 87/4241574, e-mail; urszula.myka@um.orzysz.pl        

oraz Asystent ds. zamówień publicznych i rozliczania inwestycji Krystyna Chludzińska            

  1. 87/4241064, fax. 87/4241050 e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl            

w godzinach  pracy Urzędu Miejskiego od 8:30 do 15:30.

 

Załączniki:

 

1.mapa poglądowa terenu objętego projektowaniem.

 

 

 Z-CA BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: