Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY , postepowanie nr WPF.271.3.2016.KCH. Budowa kanalizacji sanitarnej na potrzeby miejscowości Wężewo, gmina Orzysz.

 

WPF.271.3.2016.KCH                                                                                 Orzysz, 16.06.2016r.

 

Otrzymują  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

www.bip.orzysz.pl

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: WPF.271.3.2016.KCH.
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na potrzeby miejscowości Wężewo, gmina Orzysz.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa  w Wodę, WODROL –Olsztyn w Dywitach sp. z o.o. ,11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 23, e-mail: sekretariat@wodrol-olsztyn.pl

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza w zbiorze złożonych ofert,
w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 94,01 punktów.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21.06.2016r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 

 lp

Nazwa Wykonawcy

Cena netto

 

Cena brutto

Termin wykonania

zamówienia

(22.06.2016

przewidywane podpisanie umowy)

Termin gwarancji

Rb

Liczba przyznanych punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert

 1.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę, WODROL –Olsztyn w Dywitach sp. z o.o. 11-001 DYWITY
ul. Spółdzielcza 23

sekretariat@wodrol-olsztyn.pl

 

379 661,24

 

466 983,32

 

60 dni

 

60 m-cy

24 mce

 

94,01

 2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa sp. J. 19-500 Gołdap,ul. Polna 2a

karwowski@karwowski-lipa.com.pl

 

447 000,00

 

549 810,00

 

31.08.

70dni

 

60m-cy

36m-cy

 

 

 

81,91

 3.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko 10-615Olsztyn, ul.Kręta4

iwona.sitko@interia.pl

 

441 495,66

 

543 039,66

 

70 dni

 

60m-cy

60m-cy

 

84,76

 4.

KONSORCJUM FIRM:

Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM”S.A. – Lider 19-300 Ełk, ul. Suwalska 84 biuro@prim.elk.pl

ELMO S.A.-Partner
08-110 Siedlce, Żelków Kolonia ul.Akacjowa 1

elmo@emol.com.pl

 

 

395 890,00

 

 

486 944,70

 

31.08.2016

70 dni

 

 

60m-cy

60m-cy

 

92,69

 5.

 

ENERGOSAN Dranka s.c.

ul. Myśliwska 8

11-500 Giżycko

energosandranka@gmail.com

 

444 000,00

 

546 120,00

 

31.08.2016

70dni

 

60m-cy

60m-cy

 

84,37

 6.

PHUP „PALWOD” EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis

ul.Suwalska 16,
19-500 Gołdap

palwod@wp.pl

 

535 000,00

 

658 050,00

 

31.08.2016

70dni

 

60m-cy

24m-ce

 

69,74

 7.

Pracownia Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz

12-200 Pisz

ul. Marii Konopnickiej 6/3

projekt-przygoda@o2.pl

 

668109,94

 

821 775,23

 

30.09.2016

 

100dni

 

60m-cy

60m-cy

 

59,54

 8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JÓZEF GAJEK

ul. Wyszyńskiego 12

19-300 Nowa Wieś Ełcka

gajek@eol.pl

 

 

420 000,00

 

 

516 600,00

 

 

44 dni

 

 

64m-ce

24m-ce

 

 

89,32

 9.

masz-bud Kudyk

11-500 Giżycko ul. Przemysłowa 3

kudzior@o2.pl

 

380 000,00

 

467 400,00

 

30.08.2016

69dni

 

60m-cy

36m-cy

 

93,98

 

2. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności,   po  upływie 5  dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

 Z-ca BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

Pliki do pobrania: