Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Znak : WPF.3153.1.2016.POS                                                                                                                                 Orzysz, 18.05.2016r.

 

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 133/2016 z dnia 10.05.2016 r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro zapraszam do złożenia oferty na usługę usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz

 

1.Zamawiający

 Gmina Orzysz

ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 087 4241040, faks 087 4241050

 

2.Opis przedmiotu zamówienia :

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz obejmuje:

a)Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest za 1 Mg pokryć dachowych.

b)Transport i utylizację wyrobów zawierających azbest za 1 Mg

Posesje znajdują się na terenie miasta Orzysz oraz wsi Cierzpięty, Okartowo, Ublik, Klusy, Szwejkówko, Dąbrówka, Dziubiele, Odoje,Góra

Przewidywana ilość wyrobów azbestowych:

- powstałych z demontażu około 12,846 Mg tj. około 885,93 m²

- składowanych około 10,135 Mg tj. około 698,96 m².

 

3.Wymagany termin realizacji umowy :

Od dnia 01.07.2016r do 31.10.2016r.

 

4.Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium :

         Cena – 100 %

5.Propozycja ma zawierać następujące dokumenty :

a)      formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru        

b)      dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

c)      kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego

d)      kopię umowy zawartej ze składowiskiem odpadów azbestowych

e)      kopię polisy ubezpieczeniowej

6.Opis sposobu obliczenia propozycji cenowej :

W cenę propozycji należy wliczyć :

a)      wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b)      obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej :

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2016 r do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej :

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 31.05.2016 r o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcą jest Patrycja Ostrowska tel. 87 424 15 75

9.Informacje dotyczące zawierania umowy :

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany   zleceniobiorca powinien podpisać umowę w komórce merytorycznej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15

 

W załączeniu :

 

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
  2. Projekt umowy.

 

                                                                                                                    

    

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2016 08:53
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2016 09:53
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1248 razy