Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty , nr postępowania WPF.271.1.2016.KCH

Remont budynku mieszkalnego nr 14 w miejscowości Kępa, gmina Orzysz.

       

 

WPF.271.1.2016.KCH                                                                                  Orzysz, 2016-05-11

 

www.bip.orzysz.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WPF.271.1.2016.KCH Nazwa zadania: Remont budynku mieszkalnego nr 14 w miejscowości Kępa, gmina Orzysz.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Paweł Bednarzak , 08-110SIEDLCE , ul.11Listopada 41/46

         pawelbednarzak@wp.pl

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2, która uzyskała 92 punkty w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2016-05-16.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

cena netto

cena brutto

termin realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy

 

1

Zakład Usługowo Transportowo Handlowy Bogusław Wisowaty
19-300 EŁK
ul. Jagodowa 12

 

198 180,99zł

 

224 314,99zł

 

60 dni

 

2

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE  
Paweł Bednarzak

08-110 SIEDLCE

ul. 11 Listopada 41/46

 

 

169 420,27zł

 

 

188 089,61zł

 

 

75 dni

3

SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA

„Niegocin”

11-500 GIŻYCKO

ul. Mazurska 3

 

 

230 115,81zł

 

259 034,17zł

 

80 dni

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)