Urząd Miejski w Orzyszu

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

WPF.7011.2.2016.POS                                                                                                                                        Orzysz, dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

                        

           

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

 

 

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

Urszula Myka tel. 87/4241574 e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor

Patrycja Ostrowska tel. 87/4241575 e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz o łącznej powierzchni ogółem ok. 2,600 ha

2) Planowany zakres prac projektowych:

- projekt zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni

- kosztorys inwestorski do projektu aranżacji zieleni w mieście

 

II. W zakresie zamówienia jest:

  1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w mieście
  2. Opracowanie przedmiarów robót w taki sposób, aby zawierały opis w kolejności technologicznej ich wykonania i zastosowanych materiałów, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen (nakładów) – oddzielnie dla każdej branży.
  3. Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w/s metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389).
  4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, jeśli będzie ono wymagane

 

Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień sporządzona w czterech kompletach w wersji papierowej oraz na płycie CD w programie PDF zostanie przekazana Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji Zamawiającemu ( UWAGA: wymagany termin nie dłuższy niż do 31.05.2016 r.)

 

IV. Wymagania szczególne:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca dysponuje zespołem osób o odpowiednich uprawnieniach do projektowania bez ograniczeń.

5. Wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej trzy usługi związane z wykonaniem zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.

V. Kryteria oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  

VI. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jn. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz”. Oferty należy składać do dnia: 5 maja 2016 r. do godz. 15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok.nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz


VII. Wybór oferty, podpisanie umowy:

1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.

2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

                                                                                                                                                                     Burmistrz Orzysza

                                                                                                                                                               (-) Zbigniew Włodkowski

 

 

 W załączeniu:

1. Zaproszenie do złożenie oferty

2. Mapy

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

7. Załącznik nr 5

8. Załącznik nr 6

9. Załącznik nr 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 kwi 2016 15:57
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2016 16:19
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1402 razy