Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

WPF.7011.2.2016.POS                                                                                                                                        Orzysz, dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

                        

           

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

 

 

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

Urszula Myka tel. 87/4241574 e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor

Patrycja Ostrowska tel. 87/4241575 e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz o łącznej powierzchni ogółem ok. 2,600 ha

2) Planowany zakres prac projektowych:

- projekt zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni

- kosztorys inwestorski do projektu aranżacji zieleni w mieście

 

II. W zakresie zamówienia jest:

  1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w mieście
  2. Opracowanie przedmiarów robót w taki sposób, aby zawierały opis w kolejności technologicznej ich wykonania i zastosowanych materiałów, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen (nakładów) – oddzielnie dla każdej branży.
  3. Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w/s metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389).
  4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, jeśli będzie ono wymagane

 

Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień sporządzona w czterech kompletach w wersji papierowej oraz na płycie CD w programie PDF zostanie przekazana Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji Zamawiającemu ( UWAGA: wymagany termin nie dłuższy niż do 31.05.2016 r.)

 

IV. Wymagania szczególne:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca dysponuje zespołem osób o odpowiednich uprawnieniach do projektowania bez ograniczeń.

5. Wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej trzy usługi związane z wykonaniem zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.

V. Kryteria oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  

VI. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jn. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz”. Oferty należy składać do dnia: 5 maja 2016 r. do godz. 15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok.nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz


VII. Wybór oferty, podpisanie umowy:

1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.

2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

                                                                                                                                                                     Burmistrz Orzysza

                                                                                                                                                               (-) Zbigniew Włodkowski

 

 

 W załączeniu:

1. Zaproszenie do złożenie oferty

2. Mapy

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

7. Załącznik nr 5

8. Załącznik nr 6

9. Załącznik nr 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 kwi 2016 15:57
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2016 16:19
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1681 razy