Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na ul. Wierzbińskiej w Orzyszu.

 

WPF.7011.2.2016.KCH                                                      Orzysz, dnia 21.04.2016r.

 

TABLICA OGŁOSZEŃ
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

 

www.bip.orzysz.pl

 

                                               Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 05.05.2014r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro zapraszam do złożenia oferty na usługę inżynieryjną w zakresie projektowania.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na odcinku ok. 1+115km na ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.
W skład odcinka drogi wchodzą działki nr 411/26, część działki nr 411/74, nr 411/51,
nr 411/50, nr 411/17, nr 278/2, nr 274/2,

 

Trasę projektowanej zmiany nawierzchni drogowych zaznaczono na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

Pożądany termin realizacji zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy.

Miasto Orzysz posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zamawiający wymaga wykonania opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej ( w 2 egz.) oraz w wersji papierowej w tym:

a. projekt budowlany i wykonawczy - 5 egz. wersja papierowa,

b. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. wersja        

   papierowa,

c. kosztorysy inwestorskie - 2 egz. wersja papierowa,

d. kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót - 1 egz. wersja papierowa,

e. projekt docelowej organizacji ruchu na drodze - 5 egz. wersja papierowa,

Wykonawca zleci i przygotuje w ramach opracowania mapy do celów projektowych oraz mapy ewidencyjne wraz ze strukturą własności (skrócone wypisy z rejestru gruntów) terenu objętego opracowaniem.

Branżowe warunki techniczne wydane przez właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących
z projektem oraz robotami drogowymi, winny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Rozwiązania projektowe winny być racjonalne pod względem ekonomicznym, spełniać wszystkie wymagania techniczne i być uzgodnione z Zamawiającym.

Projektowane elementy drogi winny zostać zlokalizowane w obrębie gruntów stanowiących własność Gminy.

W celu prawidłowego przygotowania ofert w tym uwzględnienia wszystkich opracowań branżowych i szczegółowych rozwiązań technicznych, należy bezwzględnie dokonać wizji

w terenie.

Wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie kosztów, obejmujące wszystkie branże wchodzące
w skład dokumentacji technicznej będącej przedmiotem zamówienia.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych
w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z warunkami zamówienia. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa Ustawa Prawo Budowlane oraz Ustawa o samorządzie zawodowym.

Wykonawca w/w dokumentację opracowuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462). Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji formy i zakresu wykonanego projektu przez Burmistrza Orzysza.

W ramach niniejszego zlecenia, Wykonawca zapewni nadzór autorski w okresie ważności pozwolenia na budowę w czasie robót realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo Budowlane, a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela inwestora do:

-    niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwana,

-    opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,

-     wykonania projektów zamiennych, których konieczność opracowania wynika z błędów   projektowych,

-    niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

 

Realizacja nadzoru autorskiego przez wykonawcę dokumentacji projektowej będzie prowadzona w ramach umowy na nadzór autorski.

Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji oświadczenia:

- że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, a także że została wykonana w stanie kompleksowym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- o podjęciu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

 

Wymagania formalno - prawne w ramach wykonywanych zadań projektowych:

 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać:

1/ decyzję środowiskową jeżeli będzie wymagana, a w przypadku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko do opracowania raportu w zakresie określonym przez organ decyzyjny.

2/ pozwolenia wodno - prawnego dotyczącego odwodnienia dróg jeżeli będzie wymagane.

 

Wykonany projekt musi być kompletny pod względem formalno - prawnym w celu uzyskania pozwolenia na budowę, lub dla zgłoszenia robót, wszelkie braki wykonawca zobowiązany jest usunąć w trybie natychmiastowym.

 

Sprawę prowadzi Inspektor Krystyna Chludzińska,
tel. 87/4241064, e-mail: krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl  

 

Ofertę prosimy wysłać na adres Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pok. nr 4-Punkt Obsługi Interesanta w terminie do dnia 28.04.2016r. do godz.12:00.

 

 

Pliki do pobrania: