Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 14 W MIEJSCOWOŚCI KĘPA, GMINA ORZYSZ

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 14 W MIEJSCOWOŚCI KĘPA, GMINA ORZYSZ. Numer ogłoszenia: 88664 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 www.bip.orzysz.pl, TABLICA OGŁOSZEŃ w siedzibie Zamawiającego 14.04.2016 /29.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane      

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, faks 087 4241050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 14 W MIEJSCOWOŚCI KĘPA, GMINA ORZYSZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego budynku mieszkalnego nr 14, zlokalizowanego na działce nr geodezyjny 301/10 w m. Kępa, obręb Dąbrówka, Roboty budowlane obejmują:
-wykonanie studni wierconej na działce 308/1 z przyłączem wodociągowym do budynku nr 14, z uwzględnieniem lokalu 1,2,3 -wykonanie na działce nr 301/10 szamba bezodpływowego wraz z wykonaniem przyłącza sanitarnego do budynku z uwzględnieniem lokalu nr 1,2,3
-wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych 1, 3,
-wymianę instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych 1, 3,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
-wykonanie elewacji,
-remont elementów zewnętrznych,
-rury spustowe, opaska, odprowadzenie wód, remont schodów zewnętrznych i innych niezbędnych robót.
Szczegółowe przedmiary robót zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)

 nie

przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie przed upływem terminu składania ofert:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Gminy Orzysz

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3)w gwarancjach bankowych,

4)w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: bank zamawiającego nr rachunku: 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z adnotacją: wadium na remont budynku mieszkalnego- Kępa 14.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem
z ofertą w osobnej kopercie.

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta - poręczyciela.

10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte
w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

 

III.2) ZALICZKI – Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę zrealizowania, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie lub wykonaniu nowych budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej w obszarze np. oświata, zdrowie, opieka społeczna sport lub kultura, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości wykonanych robót, każdego wykazanego zamówienia minimum - 100.000,00 zł. (sto tysięcy zł brutto).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, (muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art.22 oraz załączonego do oferty wykazu wykonanych robót.)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        -wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę, że osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada minimum trzy letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych. -Wykonawca złoży oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada przygotowanie zawodowe upoważniające ją do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej w zakresie wszelkich budowli
o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art.22 oraz załączonego do oferty wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        a) wymagane jest posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00zł (sto tysięcy złotych). b) posiadanie w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 150 000,00zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). (Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art.22 oraz informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i kserokopii polisy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
  w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 40

IV.2.2)

 nie

będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna,

adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl                   zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , Wydział Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Gmina Orzysz ul. Giżycka 15, 12.250 Orzysz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja dofinansowana jest ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania: