Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chmielewo, gmina Orzysz

WIG.7013.11.2015.KCH                                                                  Orzysz, dnia 02.10.2015r.

 

                                                                                  TABLICA OGŁOSZEŃ

                                                                                  www.bip.orzysz.pl zakładka przetargi

 

 

                                         Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro,zapraszam do złożeniaoferty                                                 cenowej na wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chmielewo, gmina Orzysz.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty elektryczne obejmujące podwieszenie kabla ASXN2*25 - 1280 m oświetleniowego oświetlenia ulicznego, montaż i podłączenie opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, na istniejących słupach. W załączeniu projekt techniczny dobudowy przewodu oświetlenia ulicznego i opraw na istniejących słupach w miejscowości Chmielewo gm. Orzysz. Na potrzeby realizacji zamówienia Gmina zakupiła w 2014r. część materiałów:

kabel AsXSn 2x25 – 1280m

oprawy WSL 70W -7 szt

lampy WSL 70W E27 TC NATRIUM 24szt -   7 szt

wysięgnik WL-2 500*1500 FI 48 7 szt

ensto hak SOT 21 WIESZAKOWY M20/200 – SZT25,

Materiały zmagazynowane są w Hurtowni ELEKTRYK sp. z o.o. w Ełku, ul. Suwalska 91.

Pozostałe materiały zapewni Wykonawca robót elektrycznych.
Warunki przyłączeniowe ważne są dwa lata tj. do 17.10.2015r.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, opracowaniami typizacyjnymi oraz wymaganą starannością i estetyką.

Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy dokonać wymaganych przepisami pomiarów.

Kierownik budowy powinien posiadać przygotowanie zawodowe uprawniające go do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych , napowietrznych i kablowych linii energetycznych.

 

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę ofertową za wykonanie robót obliczoną w oparciu
o projekt i przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.


Wykonawca w ofercie wskaże termin realizacji zamówienia określając liczbę dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Nieprzekraczalny termin wykonania zlecenia do 15.12.2015r.

Termin gwarancji określony w miesiącach, liczony od daty odbioru końcowego robót.

Kryteria oceny ofert:

Cena 80%

Termin realizacji zamówienia 10%

Termin gwarancji na wykonane roboty 10%

 

Ofertę prosimy złożyć w terminie do dnia 14.10.2015r. do godz.12:00. Ofertę można wysłać pocztą /pocztexem na adres Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, lub złożyć osobiście w punkcie obsługi interesanta (pok. nr 4) w kopercie opieczętowanej z opisem „OFERTA NA WYKONANIE DOBUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOŚCI CHMIELEWO GMINA ORZYSZ”.



Sprawę prowadzi Inspektor Krystyna Cludzińska , tel. 87/4241064,

e-mail: krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl                             
Kontakt w dniach pn, wt, czw, pt, od godz. 7:30 do 15:30, śr. od 8:30 do 15:30.

Pliki do pobrania: