Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę inżynieryjną w zakresie wykonania projektu na przebudowę nawierzchni drogi gminnej z m. Dziubiele do m. Suchy Róg

 

WIG.7011.14.2015.KCH                                                                  Orzysz, dnia 10.09.2015r.

 

TABLICA OGŁOSZEŃ
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

 

www.bip.orzysz.pl      

 

 

                                               Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 05.05.2014r. w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro zapraszam do złożenia oferty na usługę

inżynieryjną w zakresie projektowania, dla zadania pn: „ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej z miejscowości Dziubiele do miejscowości Suchy Róg oraz dróg w wewnętrznych w m. Suchy Róg”.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę istniejących nawierzchni drogowych na nawierzchnię z betonu asfaltowego na drodze gminnej z miejscowości Dziubiele do miejscowości Suchy Róg wraz z drogami wewnętrznymi w miejscowości Suchy Róg.

Pożądany termin wykonania zamówienia do 29-12-2015r.

 

Opis stanu istniejącego.

Droga Dziubiele –Suchy Róg na granicy miejscowości Dziubiele łączy się z drogą powiatową, natomiast w miejscowości Suchy Róg z drogą wewnętrzną

Z miejscowości Dziubiele do Suchego Rogu droga gminna na odcinku 1,5 km posiada nawierzchnię żwirowo-gruntową oraz na odcinku 1,2km nawierzchnię asfaltową. Istniejący pas jezdni na tych odcinkach posiada szerokość do 3,00m.

W miejscowości Suchy Róg drogi objęte projektem mają nawierzchnię gruntową.

Pas drogowy od strony miejscowości Dziubiele w kierunku Suchego Rogu stanowią działki
o następujących nr geodezyjnych:

303; 20/3; 4/129; 20/5; 4/131; 11/17; 20/8; 4/132; 20/10; 11/18; 4/134; 20/11;
Długość projektowanego odcinka pomiędzy miejscowościami ok.2,7km szerokość pasa drogowego do10m. Długość dróg wewnętrznych w miejscowości Suchy Róg oznaczonych numerami; 4/27 oraz część działki 8/2 wynosi ok. 0,5 km, szerokość pasa drogowego od 6m do 8m. Ogółem długość projektowanych dróg ok.3,20km.

 

Zamawiający wymaga wykonania opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej

(projektu budowlano-wykonawczego) w ilości:

a. projekt budowlany i wykonawczy - 5 egz. - wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna;

b. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna;

c. kosztorysy inwestorskie -2 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna;

d. kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót -1 egz. wersja papierowa i 1egz. wersja elektroniczna,

e. projekt docelowej organizacji ruchu na drodze - 5 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna,

2. Wykonawca zleci i przygotuje w ramach opracowania mapy do celów projektowych oraz mapy ewidencyjne wraz ze strukturą własności (skrócone wypisy z rejestru gruntów) terenu objętego opracowaniem.

3. Branżowe warunki techniczne uzyskane od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektem oraz robotami drogowymi , winny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. Rozwiązania projektowe winny być racjonalne pod względem ekonomicznym, spełniać wszystkie wymagania techniczne i być uzgodnione z Zamawiającym.

5. Projektowane elementy drogi winny zostać zlokalizowane w obrębie gruntów stanowiących własność Gminy.

6. W celu prawidłowego przygotowania ofert w tym uwzględnienia wszystkich opracowań branżowych i szczegółowych rozwiązań technicznych, należy bezwzględnie dokonać wizji
w terenie.

7. Wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie kosztów, obejmujące wszystkie branże wchodzące w skład dokumentacji technicznej będącej przedmiotem zamówienia.

8. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z warunkami zamówienia. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa Ustawa Prawo Budowlane oraz Ustawa o samorządzie zawodowym.

9. Wykonawca w/w dokumentację opracowuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz.462). Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji oraz
z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

10. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji formy i zakresu wykonanego projektu przez Burmistrza Orzysza.

11. W ramach niniejszego zlecenia, Wykonawca zapewni nadzór autorski w okresie ważności pozwolenia na budowę w czasie robót realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo Budowlane,
a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela inwestora do:

- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwana,

- opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- wykonania projektów zamiennych, których konieczność opracowania wynika z błędów projektowych,

- niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

Realizacja nadzoru autorskiego przez wykonawcę dokumentacji projektowej będzie prowadzona w ramach zrealizowanego zadania projektowego, na koszt wykonawcy,
w terminie j.w.

12. Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji oświadczenia:

- że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, a także że została wykonana w stanie kompleksowym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- podjęciu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania

13. Wymagania formalno-prawne w ramach wykonywanych zadań projektowych:

Zamawiający dostarczy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Suchy Róg, oraz decyzję o warunkach zabudowy dla części drogi zlokalizowanej poza MPZP w obrębie m. Dziubiele.

 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać :

1/decyzję środowiskową jeżeli będzie wymagana, a w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do opracowania raportu w zakresie określonym przez organ decyzyjny.

2/ pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego odwodnienia dróg jeżeli będzie wymagane .

 

Wykonany projekt musi być kompletny pod względem formalno - prawnym w celu uzyskania pozwolenia na budowę, wszelkie braki wykonawca zobowiązany jest usunąć
w trybie natychmiastowym.

 

 

Sprawę prowadzi Inspektor Krystyna Chludzińska, tel. 87/4241064 , e-mali krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl      

 

Ofertę prosimy wysłać na adres Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pok. nr 4-Punkt Obsługi Interesanta
w terminie do dnia 17.09.2015 do godz.12:00.

 

 

Pliki do pobrania: