Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Dziubiele

WIG.7011.13.2015.KCh.                                                                             Orzysz, dnia 2015-08-25

 

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.bip.orzysz.pl      

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

           Urząd Miejski w Orzyszu w Orzyszu uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000euro.

Pracownik prowadzący sprawę : Inspektor Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064 e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl                

                                                                      

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej
do miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz.


Zamawiający planuje budowę wodociągu ze stacji wodociągowej w miejscowości Suchy Róg lub alternatywnie ze stacji wodociągowej w miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele. Orientacyjna długość sieci ok.5,5 km (możliwość sprawdzenia odległości na naszej stronie internetowej www.orzysz.pl w zakładce „SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ”). Miejscowości Chmielewo i Dziubiele nie posiadają m.p.z.p.– wymagana decyzja o warunkach zabudowy, miejscowość Suchy Róg posiada m.p.z.p.

            W zakresie zamówienia jest:

-sporządzenie mapy do celów projektowych z aktualnym stanem prawnym władania,
-opracowanie koncepcji trasy sieci wodociągowej która podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza,

-wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych,  

-uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projektem powinny być objęte również przyłącza wodociągowe zakończone studzienką wodomierzową. W istniejącej zabudowie mieszkaniowej, jeżeli w budynku są dwa lokale mieszkalne lub więcej –należy uwzględnić przyłącze do każdego lokalu oddzielnie.

W załączniku graficznym zabudowa oznaczona jest kolorem czerwonym.

 

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydaje Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz.
Drogi zlokalizowane na terenie objętym projektowaniem stanowią własność Gminy Orzysz, oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Wszelkie uzgodnienia z właścicielami sieci, dróg oraz działek, dotyczące przebiegu sieci

i przyłączy sporządzić należy na piśmie.
Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień w wersji papierowej sporządzona w pięciu kompletach oraz na płycie CD w programie PDF , zostanie przekazana zamawiającemu w siedzibie zamawiającego.

 

Termin wykonania zamówienia:

Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji zamawiającemu. (UWAGA ostateczny termin nie dłuższy niż do 29.12.2015r.).

Należność za wykonanie zamówienia będzie opłacana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po protokólarnym odbiorze dokumentacji.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2015-08- 31 do godz. 12:00.

w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz , ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter).

Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jw. i opatrzone nazwą dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

OFERTA-na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej do miejscowości Dziubiele.

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:

Pani Agnieszka Cąkałą -Naczelnik WIG

tel. 87/4241058, e-mail; agnieszka.cakala@um.orzysz.pl        

oraz Inspektor Krystyna Chludzińska

  1. 87/4241064, fax. 87/4241050 e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl            

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od 8:30 do 15:30.

 

Załączniki:

 

1.mapy poglądowe terenu objętego projektowaniem.

Pliki do pobrania: