Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 152156-2015 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT I PRZEBUDOWĘ BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDŚ W ORZYSZU

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 153156-2015 z dnia 2015-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orzysz
Zadanie inwestycyjne polega na : - remoncie i przebudowie istniejących budynków, - budowie podjazdów dla osób poruszających się na wózkach, - remoncie, adaptacji oraz uzupełnieniu ogrodzenia, - częściowej likwidacji sieci kanalizacji...
Termin składania ofert: 2015-07-08

Numer ogłoszenia: 159178 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 153156 - 2015 data 23.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, fax. 087 4241050.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Zadanie inwestycyjne polega na : - remoncie i przebudowie istniejących budynków, - budowie podjazdów dla osób poruszających się na wózkach, - remoncie, adaptacji oraz uzupełnieniu ogrodzenia, - częściowej likwidacji sieci kanalizacji sanitarnej, - częściowej likwidacji nieczynnych przyłączy wodnych, - likwidacji sieci istniejącego oświetlenia terenowego, - likwidacji zalicznikowych kabli zasilających, - częściowej likwidacji przyłącza telekomunikacyjnego, - rozbiórce zdekapitalizowanych nawierzchni, - budowie złącza kablowo - pomiarowego, linii zasilających oraz oświetlenia eN zewnętrznego terenu, - przebudowie nawierzchni komunikacyjnych, budowie miejsc postojowych, - wykonaniu kotłowni olejowej zasilającej oba budynki w budynku nr 1 - wykonaniu urządzeń terenowych : place, siłownia terenowa, ławek i innych, - - posadzeniu nowoprojektowanych drzew. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach remontu i przebudowy budynków znajduje się w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do SIWZ. W opracowaniu zaprojektowano następujące instalacje: instalacje elektryczne: wewnętrzne instalacje zasilające, zewnętrzne instalacje oświetlenia terenu, oświetlenie podstawowe, ewakuacyjne i kierunkowe, instalacje elektryczna do zasilenia w energię elektryczną urządzeń systemu wentylacji, rozdzielnice 0,4 kV, instalacja siłowa oraz gniazd wtyczkowych, instalacja odgromowa, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwprzepięciowa, instalacje wewnętrzne instalacja wody zimnej, instalacja ciepłej wody i cyrkulacji, instalacja p. poż. kanalizacja sanitarna, wentylacja i klimatyzacja, kotłownia -rozwiązania techniczne, instalacji c.o. Projekt wykonała Pracownia Projektowa PROJEKTOR mgr inż Renata Kuczyńska , 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 85C. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa istniejących dwóch budynków zlokalizowanych na działce nr 411/43 przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu. Istniejące budynki dotychczas pełniły funkcje obsługi gastronomicznej. Są to budynki jednokondygnacyjne (budynek nr 1 jest częściowo podpiwniczony), wykonane w technologii tradycyjnej z elementami monolitycznymi. Ściany murowane z cegły pełnej, bloczków silikatowych oraz jako szkieletowe z poszyciem z płyt GKF(i). Stropy, podciągi, nadciągi oraz schody jako żelbetowe , w budynku nr 1 stropodach na stropie DZ-3 całkowicie do adaptacji, w budynku nr 2 stropodach drewniany do wymiany. Poszerzenia istniejących otworów w ścianach istniejących zwalcowanych kształtowników stalowych. Konstrukcja dachu nad rampą i pochylnią budynku nr 2 w postaci tradycyjnej więźby drewnianej o schemacie krokwiowo-płatwiowym. Program użytkowy: Piwnica budynku nr 1 ; pomieszczenia techniczne obsługi budynku: kotłownia i magazyn oleju, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia gospodarcze. parter budynku nr 1: pomieszczenia pracowni tematycznych, sale terapii zajęciowych ( w tym jadalnia oraz pomieszczenie usprawnienia fizycznego), szatnia uczestników, sanitariaty uczestników, szatnia i wc personelu, pomieszczenie kierownika ośrodka, pracownia treningu kulinarnego umożliwiająca dystrybucję ciepłych posiłków dostarczonych z zewnątrz, holl wejściowy z wiatrołapem. Budynek nr 2 : Pomieszczenia pracowni tematycznych, sale terapii zajęciowych(w tym jadalnia oraz pracownia rehabilitacyjna), szatnia uczestników, wc i pomieszczenie socjalne personelu. Parametry techniczne. Budynek nr 1 powierzchnia zabudowy istniejąca - 535,70m2, powierzchnia zabudowy projektowana - 560,40m2, powierzchnia użytkowa po remoncie i przebudowie 656,20m2 kubatura - 3281,49m3 Wymiary ( wartości maksymalne po dociepleniu) długość 38,43m szerokość 25,60m wysokość 5,13m Budynek nr 2 Powierzchnia zabudowy istniejąca 268,15m2 powierzchnia zabudowy projektowana 284,32m2 Powierzchnia użytkowa po remoncie 211,55m2 kubatura 1501,11m2 Wymiary; długość 31,91m szerokość 8,91m wysokość 4,75m (5,55) Projekt remontu i przebudowy przedmiotowych budynków nie ingeruje w istniejącą formę budynku, zmiany polegają na: -dobudowie pochylni dla niepełnosprawnych, demontażu istniejących daszków nad wejściami, zwiększeniu kubatury i zmianie proporcji attyk, ryzalitów itp. wskutek projektowanego, niezbędnego docieplenia , powiększeniu okapów szczytowych w budynku nr 2 zamurowaniu wybranych okien oraz zmianie geometrii wybranych otworów okiennych, zmianie geometrii i wielkości schodów zewnętrznych. Wszelkie nazwy własne produktów, producentów lub wykonawców użyte w projekcie i przedmiarach należy traktować jako przykładowe..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1) Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa istniejących dwóch budynków zlokalizowanych na działce nr 411/43 przy ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu, ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu wraz z wyposażeniem obiektu. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, patenty, nazwy producentów użyte w projekcie należy traktować wyłącznie jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne o cechach nie gorszych niż wskazane w projekcie,.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 60000,00, słownie: sześćdziesiąt tysięcy. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego zamawiającego dla wadium z adnotacją wadium - REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 i 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS w ORZYSZU , 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2015-06-22, sposób przekazania: sposób przekazania 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: bank zamawiającego nr rachunku: nr rachunku z adnotacją: wadium na REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 i 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS w ORZYSZU . 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta - poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 60 000,00 PLN, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 adnotacją, wadium - REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 i 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS w ORZYSZU, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 14.07.2015 sposób przekazania: dokument załączony do oferty, lub przekazany osobiście Komisji Przetargowej przed otwarciem ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: bank zamawiającego nr rachunku: 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z adnotacją: wadium na REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 i 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS w ORZYSZU . 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. wymagane jest wykazanie przez wykonawcę zrealizowania co najmniej trzech robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku gdy Wykonawca wykaże wykonanie dwóch zadań o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia lub wykonanie nowych budynków. Wartość wykonanych robót, każdego wykazanego zamówienia minimum - 2,5mln zł (razem w zakresie robót budowlanych i instalacji wewnętrznych z przyłączami). Wykonawca do oferty załączy wykaz robót z potwierdzeniem, że powyższe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę zrealizowania, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie lub wykonaniu nowych budynków w zakresie obiektów użyteczności publicznej w obszarze np. oświata, zdrowie, opieka społeczna sport lub kultura, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości wykonanych robót, każdego wykazanego zamówienia minimum - 2,2mln zł. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, (muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę, że osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót posiada minimum trzy letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych. Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają przygotowanie zawodowe upoważniające je do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę, że osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót posiadają minimum trzy letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych w zakresie obiektów użyteczności publicznej w obszarze oświata, zdrowie, opieka społeczna sport lub kultura. -Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają przygotowanie zawodowe upoważniające je do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca załączy do oferty kserokopię w/w dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, b) -posiadanie w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej oferowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej brutto w przedmiotowym postępowaniu. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunku metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) wymagane jest posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3,0 mln złotych. b) posiadanie w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 2,2 mln złotych..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
 • W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.22-9, 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.22-9, 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 39.15.00.00-8.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
 • W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 70, 2 - termin gwarancji na zainstalowane urządzenia techniczne kocioł co - 10, 3 - termin gwarancji na wykonane roboty budowlane - 10, 4 - termin płatności faktury - 10,.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 80, 2 - termin gwarancji na roboty budowlane oraz wyposażenie i sprzęt-20..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , pokój nr 4 -Punkt Obsługi Interesanta..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , pokój nr 4 -Punkt Obsługi Interesanta..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.5.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 DNI OD OSTATECZNEGO TERMINU SKŁADANIA OFERT.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2015 10:35
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2015 19:50
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 2868 razy