Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości gminy Orzysz w okresie od 01.08.2015r. do 31.07.2016r.

 

WIG.271.2.2015.LGA                                                                                      Orzysz, 2015-06-18

 

 

Otrzymują wg rozdzielnika

www.bip.orzysz.pl     

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIG.271.2.2015. Nazwa zadania: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości gminy Orzysz w okresie od 01.08.2015r. do 31.07.2016r

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o. Oddział Giżycko , ul. Olsztyńska 10A , 11-500 Giżycko

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zbiorze ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, cena 80% , doświadczenie 20% , oferta uzyskała największą ilość punktów 95,29pkt.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-06-23.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa wykonawcy: MIENIE- ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI IWONA PERKOWSKA

Adres wykonawcy:             ul. Stary Rynek 18m 6, 18-400 Łomża

Cena oferty brutto:           305 037,12zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 29,11pkt

liczba pkt. w kryterium doświadczenie: 3,39pkt

Razem liczba pkt.:           32,5pkt

 

Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy:             Firma Handlowo Usługowa AGIS Agnieszka Kamińska

Adres wykonawcy:             ul. Starowiejska 49 , 84-230 Rumia

Cena oferty brutto:           110979,24zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 80,00pkt

liczba pkt. w kryterium doświadczenie: 1,87pkt

Razem liczba pkt.:           81,87pkt

 

Oferta nr 3

Nazwa wykonawcy:             ZZN Sp. z o.o. Oddział Giżycko

Adres wykonawcy:             ul. Olsztyńska 10A 11-500 Giżycko

Cena oferty brutto:           117928,08zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 75,29pkt

liczba pkt. w kryterium doświadczenie: 20,00pkt

Razem liczba pkt.:           95,29pkt

 

Oferta nr 4

Nazwa wykonawcy:             Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Adres wykonawcy:             ul. Piesza 6, 25-556 Kielce

 

Cena oferty brutto:           231491,38zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 38,35pkt

liczba pkt. w kryterium doświadczenie: 13,28pkt

Razem liczba pkt.:           51,63pkt

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk