Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

P.N. na zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości gminy Orzysz w okresie od 01.08.2015r. do 31.07.2016r.

Przetarg nieograniczony na „Zarządzanie gminnym  zasobem nieruchomości   gminy Orzysz w okresie od 01.08.2015r. do 31.07.2016 r.”


Orzysz: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości gminy Orzysz w okresie
od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.


Numer ogłoszenia:131254- 2015 ; data zamieszczenia: 02.06.2015r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, Giżycka 15 , 12-250  Orzysz,                         woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241040 faks 87 4241050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości gminy Orzysz w okresie

od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizowanie oraz wykonywanie prac związanych
z zarządzaniem  gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi
z przepisów prawa i standardami zawodowymi oraz zgodnie z etyką zawodową
w odniesieniu do następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości w 100 % komunalne określone w załączniku Nr 1 do umowy.

2. Pomieszczenia gospodarcze i garaże określone w załączniku Nr 2 do umowy.

3. Posesje określone w załączniku Nr 3 do umowy.

4. Nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych określone w załączniku Nr 4 do umowy,

wraz z pomieszczeniami przynależnymi, infrastrukturą techniczną, obiektami zieleni i małej architektury.

Zakres ten nie będzie obejmował zadań dotyczących zarządzania częściami wspólnymi

w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.

 

Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia wg stanu na dzień 30.04.2015r.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali Gminy Orzysz:

w 100%  budynkach mieszkalnych komunalnych

- o ogólnej powierzchni  użytkowej 7.214,88m2 - 175 lokali mieszkalnych,

- o ogólnej powierzchni 987,20 m2 - 12 lokali użytkowych,

w budynkach wspólnot mieszkaniowych w tym:

- o ogólnej powierzchni  użytkowej  14.062,51m2 - 302 lokale mieszkalne,                                - o ogólnej powierzchni  292,16 m2 - 5 lokali użytkowych,

łączna powierzchnia   budynków  gospodarczych  i garaży: - o ogólnej powierzchni  4334,92 m2 -  357 pomieszczeń gospodarczych,

- o ogólnej powierzchni     791,86 m2 -   47 pomieszczeń garażowych,
ewidencyjna  powierzchnia wszystkich posesji.157.910,00 m² ,

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na w/w usługę, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ .

 

UWAGA:

 

Przedmiot zamówienia, tj. ogólna powierzchnia użytkowa zasobów komunalnych, powierzchnia zabudowy gospodarczej lub posesji może w okresie trwania umowy ulec zmniejszeniu np. na skutek zbycia nieruchomości, czy rozbiórki wówczas zmianie ulegnie zakres zamówienia, tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone według obowiązującej jednostkowej stawki.

 

W przypadku zwiększenia przedmiotu umowy np. na skutek budowy lub nabycia Zamawiający zastrzega prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie            z art. 67 ust.1 pkt 6 - Prawa zamówień publicznych, wówczas zmianie ulegnie zakres zamówienia, a tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie powiększone według obowiązującej jednostkowej stawki.

 


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających.

W przypadku zwiększenia przedmiotu umowy np. na skutek budowy lub nabycia, Zamawiający zastrzega prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 - Prawa zamówień publicznych, wówczas zmianie ulegnie zakres zamówienia, a tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie powiększone według obowiązującej jednostkowej stawki.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3- Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 3.000,00zł (trzy tysiące złotych). Wadium można wnieść
w formie określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45 ust. pkt.6, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone
w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Orzyszu Nr 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001

III.2) ZALICZKI- nie dotyczy


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w sposób: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedzy i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zarządzał, bądź zarządza  nieruchomościami
o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej  niż 20.000,00 m2 nieprzerwanie przez okres 2 lat oraz złoży stosowne oświadczenie.

Dokonanie oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane
w sposób : spełnia /nie spełnia


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli

Wykonawca wykaże, iż posiada  lub  otworzy  na terenie miasta   biuro Zarządcy Nieruchomości. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane
w sposób: spełnia/nie spełnia
.III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą  licencję  zarządcy nieruchomości nadaną na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz złoży stosowne oświadczenie.

Dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane
w sposób: spełnia/nie spełnia.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w sposób: spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa               w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  w szczególności:  koncesje, zezwolenia lub licencje. Wymagana forma dokumentu –kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.


Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- spełnieniem tego warunku jest będzie wykonanie minimum jednej podobnej tego typu usługi na kwotę minimum 100.000,00zł brutto w ciągu roku budżetowego.
Dowody o których mowa wyżej muszą spełniać wymagania określone w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U.
z 2013r. poz. 231).


Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie         w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                        w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej:SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena -80%

doświadczenia w wykonywaniu usługi -20%

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany ustawowej podatku od towarów i usług oraz zmiany przepisów w oparciu,  o które ustalono zakres obowiązków Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski    w Orzyszu ul. Giżycka 15 pok. Nr 49 , e-mail: krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

do dnia 12.06.2015 godzina  12 00 miejsce: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15,
12-250 Orzysz , sekretariat Burmistrza  I piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:  30 dni  od terminu składania ofert.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                   w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z-ca BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania: