Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na WYMIANĘ KONSTRUKCJI WODNYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ W ORZYSZU


Orzysz: WYMIANA KONSTRUKCJI WODNYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ

W ORZYSZU
Numer ogłoszenia: 113058 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Osiedle Robotnicze 11A, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 423 01 86, faks 87 423 01 86.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA KONSTRUKCJI WODNYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ W ORZYSZU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja wymiany konstrukcji wodnych na plaży miejskiej przy ul. Leśnej 13 w Orzyszu. Z uwagi na możliwości finansowe realizację zadania podzielono na dwa etapy . W 2014r. wykonano I etap realizacji inwestycji - montaż konstrukcji wodnej szerokości 2,40 m i długości 23,70 m. W 2015r. realizowany jest II etap inwestycji polegający na dostawie i montażu konstrukcji wodnej systemu T 241, jeden odcinek o szerokości 2,40m
i długości 58,20 m, oraz drugi odcinek o szerokości 2,40 m i długości 21,20 m . Pokład drewniany wykonany z deski sosnowej 28 mm x120 mm impregnowanej ciśnieniowo w kl. IV, oraz pięciu podłużnic o przekroju nie mniejszym niż 65 mm x 200 mm. Podparcie deski na pięciu podłużnicach ma zapewnić odpowiednią sztywność desek pokładu. Wyporność netto - nie mniej, niż 150kg/m2 wynikającej z 16 sztuk pływaków o wyporności netto 2300 kg/szt. Wymiary pływaka nie mniejsze, niż 2,38mx2,00mx0,75 m. Wypełnienie pływaka - styropian o nasiąkliwości nie większej, niż 2% przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
i gęstości nie mniejszej, niż 25 kg/m3. Pływaki powinny być wykonane z betonu klasy nie mniejszej, niż B 45 oraz nasiąkliwości nie większej, niż 3 % . Konstrukcja zakotwiczona do dna za pomocą 16 sztuk ciężarów betonowych o wadze nie mniejszej niż 1500 kg, hartowanym i ocynkowanym ogniowo łańcuchem 16 mm w klasie V. Określone minimalne parametry materiałowe przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji dostawy mogą zostać zweryfikowane przez Zamawiającego poprzez pobranie próbek materiałów z trzech losowo wybranych elementów i poddane badaniu ich w niezależnym laboratorium na koszt oferenta. Koszty tych badań oferent musi uwzględnić w kwocie oferty. Nową konstrukcję należy połączyć z już istniejącą w sposób zapewniający komunikację, stabilność i bezpieczne użytkowanie. Projektowaną konstrukcję należy wyposażyć w jedno stanowisko ratownicze oraz jedną drabinę odpowiadającą wyglądem i rodzajem dla istniejącego już wyposażenia. Kotwice należy pogrążyć w dnie i oznakować ich położenie za pomocą tablicy ostrzegawczej umieszczonej na pokładzie pomostu. Wymagana gwarancja minimum 3 lata. Oferent musi zagwarantować, że wolna burta w czasie okresu gwarancji nie obniży się więcej, niż 5 cm. Obniżenie wolnej burty powyżej tej wartości stanowić będzie podstawę do zgłoszenia reklamacji. W zakres zadania wchodzi usunięcie - wycięcie w całości z dna akwenu 80 sztuk pali drewnianych pozostałych po starym pomoście.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie dostawa i montaż dodatkowego przęsła konstrukcji wodnej o wartości stanowiącej nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.93.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 5dostaw / usług w zakresie wykonania urządzeń wodnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca wykaże że dostarczył
  i zamontował co najmniej 5 konstrukcji wodnych typu T241 odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości powyżej 100tys. zł - dla potwierdzenia tego faktu dostarczy referencje.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -posiadania polisy,
  a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
  w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji - 10
 • 3 - Termin gwarancji - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl ( zakładka przetargi) .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu ul. Osiedle Robotnicze 11A,
e-mail; mosir.orzysz@wp.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu ul. Osiedle Robotnicze 11A, pokój nr 1 - księgowość.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Anna Rogińska

DYREKTOR MOSiR

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 maj 2015 11:48
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2015 12:08
Data edycji: wtorek, 19 maj 2015 14:55
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 1573 razy
Ilość edycji: 1