Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP W MIEJSCOWOŚCI GÓRA- Etap II roboty wykończeniowe i instalacyjne.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.orzysz.pl zakładka przetargi


Orzysz: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP W MIEJSCOWOŚCI GÓRA- Etap II roboty wykończeniowe i instalacyjne.
Numer ogłoszenia: 98020 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, faks 087 4241050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP W MIEJSCOWOŚCI GÓRA- Etap II roboty wykończeniowe i instalacyjne..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej i OSP w miejscowości Góra o powierzchni zabudowy po jej rozbudowie - 181,67m2, o powierzchni użytkowej po rozbudowie -148,89m2 i kubaturze po rozbudowie- 1042,76m3 zlokalizowanej na działkach nr 70 , 72 w obrębie Góra. Realizację inwestycji z uwagi na możliwości finansowe Gminy przewidziano etapowo. Niniejsze postępowanie dotyczy II etapu realizacji inwestycji i obejmuje: - wykonanie posadzek, - montaż dodatkowego okna w pomieszczeniu OSP, - ułożenie glazury i gresu, - wykonanie sufitu podwieszanego w wiatrołapie, - wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, - wykonanie robót malarskich, - wykonanie elewacji z montażem parapetów zewnętrznych z płytek klinkierowych, - wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej, - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni parkingu z płyt wielootworowych, - wykonanie instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej, - wykonanie instalacji kanalizacji wewnętrznej, - wykonanie instalacja c.o, - wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej. - wykonanie przyłącza wodociągowego, - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, - wykonanie robót elektrycznych( przyłącze kablowe zalicznikowe do budynku) - podłączenie syreny strażackiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają; projekt budowlany pn. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ I OSP, oraz przedmiary robót zaktualizowane po wykonaniu I etapu inwestycji, które stanowią załączniki nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. UWAGI: 1. W pierwszym etapie realizacji inwestycji w okresie od października 2014 do lutego 2015 wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma P.P.U.H. TER-BUD Ryszard Górski Ełk wykonała następujący zakres robót: nowe fundamenty, nowe ściany zewnętrzne nośne, nowe ściany wewnętrzne nośne i działowe z rdzeniami żelbetowymi, schody strychowe, wykucie otworów drzwiowych i okiennych, kominy, nadproża, podciągi i stropy, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż bramy wjazdowej do garażu OSP instalację wewnętrzną elektryczną z montażem osprzętu, zmianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, Roboty budowlane zostały odebrane z usterkami, które Wykonawca zobowiązał się usunąć do dnia 15 maja 2015r. Roboty objęte drugim etapem będą mogły być rozpoczęte po usunięciu usterek przez Wykonawcę I etapu. 2. Montaż zbiornika na gaz wraz z budową instalacji gazowej zewnętrznej stanowić będzie odrębne postępowanie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza dla zamówień do równowartości 30.000,00euro. 3. W przypadku konieczności demontażu bramy garażowej podczas realizacji robót budowlanych objętych II etapem realizacji inwestycji, wykonawca ustali z P.P.U.H TER-BUD Ryszard Górski z siedzibą w Ełku zasady odpowiedzialności z tytułu gwarancji na usunięcie wad i usterek . Wszelkie nazwy własne produktów, producentów lub wykonawców użyte w projekcie i przedmiarach należy traktować jako przykładowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełniania warunku metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest wykazanie przez wykonawcę zrealizowania co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Uszczegółowienie; Zamawiający uzna spełnienie warunku gdy Wykonawca wykaże wykonanie dwóch zadań o zakresie robót porównywalnym do przedmiotu zamówienia lub wykonanie nowych budynków. Wartość wykonanych robót, każdego wykazanego zamówienia minimum - 200 tys. zł (razem w zakresie robót budowlanych i instalacji wewnętrznych z przyłączami). o Wykonawca do oferty załączy wykaz robót z potwierdzeniem, że powyższe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę, że osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót posiada minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych. Wykonawca złoży wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają przygotowanie zawodowe upoważniające je do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wymagane jest wykazanie przez wykonawcę; a) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającej , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca załączy do oferty kserokopię w/w dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, b) -posiadanie w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100 000,00zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunku metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - termin realizacji - 10
 • 3 - termin gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SIWZ, zgodnie z art.144 ust. 1 Pzp. 2. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: 1) w wypadku niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, 2) w wypadku przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji publicznej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 3)w wypadku wystąpienia konieczności robót zamiennych, 4)w przypadku gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzanie zmian projektowych lub technologicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2015 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego GMINA ORZYSZ, ul. GIŻYCKA 15, 12-250 ORZYSZ, Pokój nr 4 (Punkt Obsługi Interesanta)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania: