Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYna ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ŚWETLICY WIEJSKIEJ I OSP W MIEJSCOWOŚCI GÓRA -I etap stan surowy zamknięty.

 

 

www.bip.orzysz.pl

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGI.271.4.2014.KCH. Nazwa zadania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP
W MIEJSCOWOŚCI GÓRA -I etap stan surowy zamknięty.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa wykonawcy:            P.P.H.U. "TERBU" Ryszard Górski

Adres wykonawcy:              19-300 EŁK  ul. Kolonia2

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała 100 punktów w zakresie kryterium oceny ofert, cena 100%.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-10-07.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy; ZUPiH inż. Jan Stanisław Górliński
Adres wykonawcy:              06-200 MAKÓW MAZOWIECKI, ul. Moniuszki 85

Cena oferty brutto                     391.195,50

Liczba punktów w kryterium cena : 50,04

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:            Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN.

Adres wykonawcy:              11-500 GIŻYCKO ul. Mazurska 3

Cena oferty brutto:                    274.395,85

Liczba punktów w kryterium cena : 71,33

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy; Firma Remontowo –Budowlana „JUREX” Jerzy Paszko
Adres wykonawcy:              19-300 EŁK ul. Sikorskiego 9/3

Cena oferty brutto                     242.000,00

Liczba punktów w kryterium cena : 80,88

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:            P.P.H.U. „TERBU” Ryszard Górski

Adres wykonawcy: 19-300 EŁK ul. Kolonia2

Cena oferty brutto:                     195.739,05

Liczba punktów w kryterium cena :  100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

Pliki do pobrania: