Urząd Miejski w Orzyszu

Przetarg na sprzedaż działki nr geod. 518 w Orzyszu

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 518 położonej w Orzyszu

O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: Data: GKR. 6840. 49.2014.SBR Orzysz, dnia 29.08.2014r. Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651)ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu . Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uzupełniającą funkcją usługową”. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.20.2014.SBR z dnia 11.07.2014r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 15.07.2014r. - nr działki o pow. 1941 m2 - nr księgi wieczystej 12 655 - cena przetargowa działki 58.211 zł brutto 1.Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2014r. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 48 o godz. 10.00. 2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.800 zł na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 . Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 6.10.2014r.Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 590 zł. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 590 złotych. 3.Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 4.W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz. 5. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 6.Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokóle z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 7.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 8.Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 48 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67 Sprawę prowadzi:Sabina Brzozowska

Data powstania: poniedziałek, 1 wrz 2014 09:06
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 11:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 paź 2014 09:28
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 582 razy