Urząd Miejski w Orzyszu

Przetarg na sprzedaż działki nr geod. 515 w Orzyszu

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr geod. 515 położonej w Orzyszu

O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: Data: GKR. 6840. 47.2014.SBR Orzysz, dnia 29.08.2014r. Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651)ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu . Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uzupełniającą funkcją usługową”. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.20.2014.SBR z dnia 11.07.2014r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 15.07.2014r. - nr działki 515 o pow. 1915 m2 - cena przetargowa działki 57.431 zł brutto - nr księgi wieczystej 12 655 1.Przetarg odbędzie się w dniu 4.10.2014r. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 48 o godz.9-tej. 2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.700 zł na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 . Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 28.09.2014r.Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 580 zł. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 580 złotych. 3.Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia Nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 4.W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz. 5. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 6.Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokóle z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 7.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 8.Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 48 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67 Sprawę prowadzi:Sporządziła: Sabina Brzozowska tel. 87 424 10 67

Data powstania: poniedziałek, 1 wrz 2014 08:42
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 11:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 wrz 2014 12:34
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 707 razy