Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dachu na budynku D.K. przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Kultury w Orzyszu, zawiadamia o wyborze  oferty na roboty budowlane związane z remontem dachu (pow. ok. 370m2)na budynku  Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu .

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ,  zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wpłynęła  1 oferta.

Ofertę złożyła Spółdzielnia Wielobranżowa ”NIEGOCIN” ul. Mazurska3
11-500 GIŻYCKO

Cena netto   -  69.918,70zł

Cena brutto  - 86.000,00zł

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę Spółdzielni Wielobranżowej  ”NIEGOCIN” ul. Mazurska3 , 11-500 GIŻYCKO.

 

Uzasadnienie wyboru:
W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta . Cena oferty nie przekracza kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Cena brutto oferty  - 86.000,00 zł
Kwota przewidziana na realizację zamówienia 103.314,02zł

DYREKTOR

Domu Kultury w Orzyszu

mgr Beata Szymankiewicz