Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dom Kultury w Orzyszu, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  1. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia:
- zgodne z załącznikiem nr 1.

2.        Termin wykonania zamówienia:
pożądany termin realizacji do 03.09. 2014r.

3.        Termin składania i rozstrzygnięcia ofert:
termin składania ofert do 26.08.2014r. do godz. 11:00,

termin rozstrzygnięcia ofert 26.08.2014r. godz. 11:10

4. Kryterium wyboru oferty jest cena (waga kryterium 100%).

5. Na zakupiony sprzęt  Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną producenta poszczególnych urządzeń.

6. Ofertę na realizację zamówienia prosimy złożyć w Domu Kultury w Orzyszu
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz, e-mail: dom.kultury@orzysz.pl – zgodnie z załącznikiem nr 2.

7. Osoba prowadząca postępowanie- Paweł Mróz,  tel. 87/4237010

 

DYREKTOR

Domu Kultury w Orzyszu

mgr Beata Szymankiewicz

Pliki do pobrania: