Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu do równowartości 30.000 euro

Urząd Miejski w Orzyszu uprzejmie  zaprasza do złożenia oferty cenowej

na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty realizowane będą  w ramach  zadania inwestycyjnego pn. ”Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo-Sołectwo Odoje”.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty stalowej na drewno i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje Gmina Orzysz (działka nr 105/11,105/5

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót  załączonym do zaproszenia.

 

Termin realizacji zamówienia – do  15.08.2014r.

Termin gwarancji na wykonane roboty 36 miesięcy.

Należność za wykonane roboty płatna po odbiorze końcowym robót, po przedłożeniu faktury w terminie 14 dni, przelewem na rachunek wskazany
w fakturze.


Pracownik prowadzący sprawę : Inspektor Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064,
fax 87/4241050 , e-mail;  krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl , pok. nr 12.

 

Ofertę cenową, wg wzoru formularza załączonego do zaproszenia , prosimy złożyć  w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu (pok. nr 4) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres krystyna.chludzinska@um.orzysz.pldo dnia 02.07.2014r. do godz. 12:00.

 

O wyborze oferty decyduje najniższa cena ryczałtowa.


O rozstrzygnięciu postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną w dniu 02.07.2014r  do godz. 15:00.

Burmistrz
Tomasz Jakub Sulima

Pliki do pobrania: