Urząd Miejski w Orzyszu

Ogłoszenie przetargu

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę garażu nr geod. 321/22 w Orzyszu

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010. nr 102 poz.651) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku Wojska Polskiego 48) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Orzysz położonej w Orzyszu . Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę garażu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.14.2014.SBR z dnia 11.04.2014r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 14.04.2014r. Przetarg na sprzedaż działki nr geod.321/22 o pow. 0,0026 ha. Księga wieczysta 15 520/3 .Cena przetargowa brutto 2.910,00 zł. 1.Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2014r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 48. 2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 . Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do na dzień 21.07.2014r. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 50,00 złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 50,00 złotych. 3.Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 4.Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 5.W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz. 6.Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg,o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 7.Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokóle z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 8.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 9.Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 48 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67 Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 16.06.2014 r. Sporządziła: Sabina Brzozowska………………… Sprawdził: Dariusz Smakosz……………………….

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 13 cze 2014 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 16 cze 2014 09:33
Data edycji: piątek, 11 lip 2014 12:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 lip 2014 12:21
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 738 razy
Ilość edycji: 1