Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu RGI.271.3.2014.KCH REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO SZWEJKÓWKA OD DROGI KRAJOWEJ NR63

RGI.271.3.2014.KCH ORZYSZ, 2014-05-28

www.bip.orzysz.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGI.271.3.2014.KCH. Nazwa zadania: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO SZWEJKÓWKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 63

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Piszu sp. z o.o, ul. Czerniewskiego 2, 12-200 PISZ

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 , która uzyskała 100 punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert tj.cena 100%.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-06-02.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Kolejowa 28 , 05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena oferty brutto: 339.926,76 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 61,22

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Piszu sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz

Cena oferty brutto: 208.094,84 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

____________________________________

BURMISTRZ TOMASZ JAKUB SULIMA