Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKR.271.1.2014.DSM. Nazwa zadania: Usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Część I:

Żwirownia, Usługi Ziemno – Budowlane, ul. Tęczowa 16, 12-200 Pisz – Cezary Leszczyński - oferta na część I.

Cena oferty za zestaw brutto: 313,65zł

Część II:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne, Witold Śliwiński, Zełwągi 6, 11-730 Mikołajki– oferta na część II.

Cena oferty za zestaw brutto: 119,31zł.

Uzasadnienie wyboru: oferty o najniższej cenie.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014 – 03– 25.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1) Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne, Witold Śliwiński, Zełwągi 6, 11-730 Mikołajki– oferta na część II.

Cena oferty za zestaw brutto: 119,31zł.

2) Transport-Handel i Pozostałe Usługi, ul. Smętna 23, 11-510 Wydminy – Kazimierz Kochański – oferta na część II.

Cena oferty za zestaw brutto: 145,14 zł.

3) Żwirownia, Usługi Ziemno – Budowlane, ul. Tęczowa 16, 12-200 Pisz – Cezary Leszczyński - oferta na część I.

Cena oferty za zestaw brutto: 313,65zł

4) Żwirownia, Usługi Ziemno – Budowlane, ul. Tęczowa 16, 12-200 Pisz – Cezary Leszczyński - oferta na część II.

Cena oferty za zestaw brutto: 120,54 zł

5) TRANS-MAR Usługi Ziemno-Transportowo-Handlowe Marcin Jórzak, Pianki 35, 12-250 Orzysz – oferta na, część I.

Cena oferty za zestaw brutto: 362,85 zł

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego
w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.)

 

Burmistrz Orzysza

-//-

Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: czwartek, 13 mar 2014 13:13
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2014 13:17
Opublikował(a): Dariusz Smakosz
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1730 razy