Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ CIAGNIKA Z OSPRZĘTEM DLA ZRP W ORZYSZU.

RGI.271.1.2014.KCH

Orzysz, 2014-03-10

Otrzymują wszyscy wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

birawit@wp.pl ; amarolbiuro@wp.pl

TABLICA OGŁOSZEŃ, www.bip.orzysz.pl

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGI.271.1.2014.KCH. Nazwa zadania: DOSTAWA CIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM DLA ZRP W ORZYSZU

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

w prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty , których wartość znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków do wysokości najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

art.93 ust.1 pkt4) Ustawy PZP

Środki ochrony prawnej

od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).

____________________________________

Burmistrz Tomasz Jakub Sulima

 

Pliki do pobrania: