Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane -wykonczeniowe - wiata rekreacyjna w Dziubielach - do równowartości 14000euro.

OGŁOSZENIE

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane nie przekraczające równowartości 14.000 euro.

W ramach zamówienia wykonana będzie nawierzchnia z kostki brukowej (22,6m2) pod istniejącą wiatą oraz poszycie ścian szkieletowych wiaty płytami pleksiglas (27,5m2), jako osłona przeciw wiatrowa. Wiata rekreacyjna zlokalizowana jest na placu zabaw (działka nr 75) w miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz.


Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Pożądany termin realizacji zamówienia do 30.04.2013r.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty – 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

Do realizacji zamówienia mogą przystąpić podmioty gospodarcze i osoby fizyczne posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Wykonawcy wybranemu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 83/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r., w sprawie udzielania zamówień publicznych, za wykonanie w/w zamówienia przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę rachunku (faktury VAT) wystawionego po odbiorze końcowym robót.

Szczegółowych informacji technicznych w sprawie wykonania robót udziela Inspektor Marian Leśkiewicz , tel. 87/424573.

Sprawę prowadzi Inspektor Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064.e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl

Miejsce składania ofert- Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , pok. nr 4-punkt obsługi interesanta.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2014r. o godz. 12:30.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem OFERTA CENOWA NA ROBOTY BUDOWLANE - WIATA W DZIUBIELACH.

Termin otwarcia ofert 12.03.2014r. godz. 12:35 pok. nr 12- Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji.
Wykonawcy mogą zaproponować tylko jedną cenę. Wzór formularza ofertowego
w załączeniu do ogłoszenia.

Zamawiający udzieli zamówienia dla Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

Pliki do pobrania: