Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKR.271.1.2014.DSM. Nazwa zadania: Usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Orzysz zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego     Gmina Orzysz
Adres zamawiającego     Giżycka15
Kod Miejscowość     12-250 Orzysz
Telefon:         87/4241040, 87/4241060
Faks:             87/4241050
adres strony internetowej     www.bip.orzysz.pl
adres poczty elektronicznej     um@orzysz.pl
Godziny urzędowania:    poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.orzysz.pl
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Orzyszu pok. nr 49).
3. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie remontu bieżącego dróg, placów i parkingów gminnych na terenie gminy Orzysz.
2. Zamówienie podzielono na dwie części do wykonania, których w zależności od części zamówienia należy posiadać:
2.1 zestaw sprzętu składający się z :
 1szt. samochodu ciężarowego wywrotki o ładowności 5 -8 ton,
 2 szt. kop.- ładowarki samojezdnej o pojemności łyżki nie mniej niż 1,0 m3
i mocy powyżej 80KM
 1szt. ciągnika o mocy nie mniejszej niż 50KM z osprzętem typu przyczepa, kosiarka
2.2 równiarkę drogową o mocy 80-120KM.

W ofercie należy zapisać, której z części oferta dotyczy.

CZĘŚĆ NR I
Świadczenie usług sprzętowych w zakresie remontu bieżącego dróg i placów gminnych w na terenie gminy Orzysz w 2014 roku
WYMAGANY ZESTAW SPRZĘTU /2szt. samochodu ciężarowego wywrotki o ładowności  5 -8ton, 2 szt. kop.- ładowarki samojezdnej o pojemności łyżki nie mniej niż 1,0 m3 i mocy powyżej 80KM, ciągnika o mocy nie mniejszej niż 50KM z osprzętem typu przyczepa, kosiarka,/
Drogi gminne publiczne i gminne dojazdowe do zabudowy kolonijnej w sołectwach Cierzpięty, Drozdowo-Zastrużne, Dąbrówka, Chmielewo, Dziubiele, Tuchlin, Suchy Róg, Wężewo, Okartowo, Grzegorze, Mikosze, Nowe Guty, Gaudynki, Szwejkówko, Ublik, Góra, Pianki, Grądy, Odoje, Czarne, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Klusy, Wierzbiny, oraz według potrzeb drogi gminne w Orzyszu.

CZĘŚĆ NR II
Świadczenie usług równiarką drogową w zakresie profilowania dróg i placów gminnych na terenie gminy Orzysz w 2014 roku
WYMAGANY SPRZĘT - RÓWNIARKA DROGOWA 80-120KM
Drogi gminne publiczne i gminne dojazdowe do zabudowy kolonijnej w sołectwach Cierzpięty, Drozdowo-Zastrużne, Dąbrówka, Chmielewo, Dziubiele, Tuchlin, Suchy Róg, Wężewo, Okartowo, Grzegorze, Mikosze, Nowe Guty, Gaudynki, Szwejkówko, Ublik, Góra, Pianki, Grądy, Odoje, Czarne, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Klusy, Wierzbiny, oraz według potrzeb drogi gminne w Orzyszu.


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 60122130-9 Usługi drogowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem
CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Od podpisania umowy do 2014-12-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę - Dysponowanie zestawem sprzętu.
1.3.1 Zamawiający ustala, że w skład jednego zestawu wchodzi:
 1 szt. samochodu ciężarowego wywrotki o ładowności 5 -8ton,
 2 szt. koparko - ładowarki samojezdnej o pojemności łyżki nie mniej niż 1,0 m3
i mocy powyżej 80KM,
 1szt. ciągnika o mocy nie mniejszej niż 50KM z osprzętem typu przyczepa, kosiarka
1.3.2 Zamawiający ustala, że w skład drugiego zestawu wchodzi:
 1szt. równiarka drogowa o mocy 80-120KM
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.5 posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca powinien być  właścicielem maszyn i sprzętów zgłoszonych do wykonywania usług lub udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
6.1 jest niezgodną z ustawą.
6.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
6.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny.
6.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
6.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.Nazwa kryterium    Waga
1     CENA        100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2014-03-07 do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego: Gmina Orzysz, ul. Giżycka15, 12-250 Orzysz, pokój nr 4 – Punkt Obsługi Klienta.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-03-07, o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka15, 12-250 Orzysz, pokój nr 4 – Sala posiedzeń.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 66906-2014. Data zamieszczenia 2014-02-26.Tomasz Jakub Sulima
-//-
Burmistrz OrzyszaPliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 lut 2014 14:22
Data opublikowania: środa, 26 lut 2014 15:05
Opublikował(a): Dariusz Smakosz
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1893 razy