Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczny na ZAKUP I DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z OSPRZĘTEM DLA ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH W ORZYSZUOrzysz: ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z OSPRZĘTEM DLA ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH W ORZYSZU.
Numer ogłoszenia: 65526 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, faks 087 4241050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z OSPRZĘTEM DLA ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH W ORZYSZU..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem do obsługi zadań wykonywanych przez Zakład Robót Publicznych w Orzyszu, w skład zestawu wchodzi: 1) Ciągnik rolniczy -ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2012r. -z kabiną ogrzewaną wyposażoną w sygnalizację ostrzegawczą pomarańczową kogut, -szyby tylna i boczna uchylne, -wycieraczki przód-tył ze spryskiwaczami -dodatkowe siedzisko dla pomocnika, wyposażone w pas bezpieczeństwa, -możliwość rejestracji ciągnika na dwie osoby (potwierdzona wyciągiem ze świadectwa homologacji), -moc silnika 45-65 KM mocy znamionowej, -napęd na obie osie (tył i przód), -opony rolnicze z wysokim bieżnikiem, -błotniki tylnie i przednie, -oświetlenie drogowe kompletne (światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, hamulcowe, wsteczne), -oprzyrządowanie instalacji elektrycznej-wskaźniki temperatury wody, obrotomierz, licznik godzin pracy, wskaźnik paliwa, oświetlenie za pomocą dwóch reflektorów roboczych przód, tył, -blokada mechanizmu różnicowego, -podnośnik przedni (TUZ) II kat. o udźwigu min.1600kg -zaczep górny automatyczny, przestawiany wysokościowo, -przystosowany do pracy z przyczepą dwuosiową ,pługiem śnieżnym, kosiarką, -prędkość jazdy do 40km. Wyposażenie dodatkowe ciągnika - gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, zapasowy kluczyk do stacyjki i drzwi kabiny, apteczka, skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi operatora, - instrukcja obsługi w języku polskim, - katalog części zamiennych w języku polskim. 2) Osprzęt do ciągnika, fabrycznie nowy, kompatybilny z dostarczonym ciągnikiem; - ładowacz czołowy o udźwigu minimum 1600kg z łyżką o pojemności min. 0,25m3 - piaskarka do zimowego utrzymania nawierzchni drogowych i chodnikowych o pojemności 0,25m3(ok.425kg) , szerokość rozsiewu od 1m do max 8 m, - widły przesuwne do palet EURO o udźwigu efektywnym min.1.600 kg - pług odśnieżający lemieszowy o szerokości min.1,8m, - kosiarka rotacyjna do trawy o szerokości koszenia min. 1,3m,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.67.10.00-5, 16.31.11.00-9, 34.14.44.40-4, 43.31.31.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o -działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o -zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie w tym zakresie.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o -zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie w tym zakresie.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o -zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie w tym zakresie.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o -wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena na podstawie przedłożonych dokumentów metodą warunku granicznego spełnia /nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - termin gwarancji - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl ,zakładka przetargi w plikach do pobrania pod ogłoszeniem
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji ,e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego - Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz Pokój nr 4- punkt obsługi interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.orzysz.pl ,zakładka przetargi w plikach do pobrania pod ogłoszeniem

Data powstania: wtorek, 25 lut 2014 14:06
Data opublikowania: wtorek, 25 lut 2014 14:21
Data edycji: piątek, 28 lut 2014 15:39
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 3958 razy
Ilość edycji: 1