Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę udzielenia pożyczki w wysokości 2.185.900,00zł

FN.271.1.2014.KH

ORZYSZ, 2014-02-17 TABLICA OGŁOSZEŃ

Otrzymują wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

wmbs@bankbps.pl ; sektor.publiczny@getinbank.pl ; ewa.wojciechowska2@nordea.com ; sekretariat@bssztum.pl

www.bip.orzysz.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: FN.271.1.2014.KH. Nazwa zadania: Usługa udzielenia pożyczki w wysokości 2.185.900,00zł, przeznaczonej na spłatę w 2014r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Orzyszu

12-250 Orzysz, ul. Giżycka 15

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała 100 pkt. wg przyjętego kryterium oceny ofert, cena 100%.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-03-21

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Wykonawca

adres

WIBOR 3M

marża

prowizja

cena

Bank Spółdzielczy w Sztumie

Ul. Mickiewicza 36 82-400 Sztum

2,71%

1,4pp

0,80%

107.327,69zł

NORDEA BANK POLSKI S.A.
DEPARTAMENT SEKTORA PUBLICZNEGO I PROJEKTÓW FINANSOWYCH

ul. Kielecka 2,

81-303 Gdynia

2,71%

1,7pp

0,30%

102.955,89zł

GETIN NOBLE BANK S.A.

UL. Przyokopowa33

01-208 WARSZAWA

2,71%

1,77pp

0,00%

97.928,32zł

Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy Oddz.
w Orzyszu

ul. Giżycka 3A,

12-250 Orzysz

2,71%

1,29%

0,00%

87.436,00zł

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

____________________________________

Burmistrz Orzysza Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: poniedziałek, 17 lut 2014 09:01
Data opublikowania: poniedziałek, 17 lut 2014 09:04
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 1683 razy