Urząd Miejski w Orzyszu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OrSO.VII.3410/1/09. Nazwa zadania: Zakup sprzętu informatycznego
Orzysz, 2009-12-10

Urząd Miejski
ul. Giżycka 15
12-250, Orzysz

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania:
nr 1: Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka.
nr 2: Sprzęt informatyczny.

Uzasadnienie faktyczne:
Złożono tylko jedną ofertę zgodną ze SIWZ

Uzasadnienie prawne:
ustawa nakazuje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę, jeżeli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt 3).

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


Data powstania: czwartek, 10 gru 2009 14:41
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2009 15:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 12:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1503 razy