Urząd Miejski w Orzyszu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych.

Znak sprawy RGI.IV341-17/09
Orzysz: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH
Numer ogłoszenia: 231335 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, faks 087 4241050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych w z pomieszczeniach biurowych w siedzibie Zamawiającego . ZAMAWIANY ASORTYMENT Biurka narożne z czterema szufladami z ruchomym, niezależnym podestem na stację komputerową - 9szt wymiary orientacyjne blatu biurka 1800x 1400 x600 Rodzaj płyty na blat Płyta wiórowa laminowana obustronnie o gęstości mim. 700 kg/m sześc. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem r =3 cm Grubość blatu min. 22mm , Zabezpieczenie krawędzi PCV o grubości min. 2mm Rodzaj okleiny na blacie -HPL, CPL, grubość min.0,235 mm Rodzaj podstawy biurek -Stelaż metalowy , malowany proszkowo, nogi w kształcie dwuteownika z możliwością regulacji +/- 4cm Szuflady -zamykane na zamek patentowy, centralny Prowadnice szuflad łożyskowane Wysuw szuflady min. 90% Otwory na okablowanie komputerowe pionowe i / lub poziome (w zależności od potrzeb) Podest na jednostkę centralną komputera- ruchomy wykonany z płyty laminowanej w kolorze blatu biurka Dostawki półokrągłe do biurka- 2szt Konstrukcja dostawki- płyta laminowana o grubości blatu biurka i parametrach wykończenia jak blat biurka. Dostawka wsparta na pojedynczej nodze metalowej w kolorze stelaża biurka Stoły pomocnicze na czterech nogach metalowych - 6szt Wymiary blatów 1200x800 wys. ok 750 (2szt) i 600x800 wys. ok. 750 (4szt) Konstrukcja stolika - płyta laminowana o grubości blatu biurka i parametrach wykończenia jak blat biurka. Narożniki blatów stolików zaokrąglone, promień r = 3cm Szafa ubraniowa z wieszakiem i dwiema półkami -4szt Wymiar orientacyjny 1860x800x600 Grubość półki i wieńców min. 22 mm Sposób montażu półek Zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem. Plecy szafy płyta pilśniowa pełna o gr. min. 3 mm Obudowa płyta wiórowa laminowana o gr. min. 18 mm Nr normy polskiej PN-EN 14073-2 Komoda dwu drzwiowa z żaluzją - 5szt wymiar orientacyjny 1150x900x400 Konstrukcja płyta wiórowa laminowana, w górnej części ruchoma żaluzja z tworzywa sztucznego, umożliwiająca przechowanie przedmiotów do wysokości 30 cm. W środku komody dwie półki, grubość półki minimum 18 mm , Kontenery pod biurkowe na kółkach cztero szufladowe-4szt Wymiar orientacyjny 640x550x400 Obudowa-płyta wiórowa laminowana min.18 mm Plecy płyta wiórowa laminowana min.18 mm Zamek patentowy, centralny Prowadnice szuflad łożyskowane Wysuw szuflady min. 90% Nr normy polskiej PN-EN 14073-2 Fotele obrotowe ergonomiczne do długiej pracy przy komputerze- 9szt Rodzaj tkaniny tapicerskiej Tkanina z włókien syntetycznych Wytrzymałość tkaniny tapicerskiej Min. 40tys. cykli ścierania w skali Martindala Rodzaj mechanizmu łączącego siedlisko i oparcie Mechanizm synchroniczny Podstawa fotela Stelaż chromowany Zgodność z przepisami BHP Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148 , poz. 973) Krzesła biurowe tapicerowane-10szt Konstrukcja krzesła Stelaż w kolorze czarnym oparcie i siedzisko tapicerowane w kolorze tapicerki foteli obrotowych. Krzesła do poczekalni -10szt Konstrukcja krzesła Stelaż chromowany oparcie i siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze do uzgodnienia (preferowany kolor zielony). Pulpit przyścienny wsparty na dwóch nogach-2szt Konstrukcja Płyta laminowana blatu w kolorze do uzgodnienia wykończona obrzeżem PCV 2 mm, zaokrąglona na dwóch narożnikach .Grubość płyty 36 mm wymiar blatu 1500x500 Nogi metalowe chromowane. Wieszak ubraniowy- 1szt Konstrukcja wieszak stojący chromowany na podstawie cztero ramiennej Wieszak wiszący -2szt Konstrukcja z płyty laminowanej jak meble biurowe wymiar 1900x500 (ażurowy) Żaluzje pionowe (werticale) -50m2 Konstrukcja: szyny aluminiowe żaluzji w kolorze białym, montowane do sufitu , długość lamel do parapetu, kolorystyka do uzgodnienia. Kolorystyka mebli -(płyty meblowe), calwados lub w tonacji zbliżonej . Kolorystyka tapicerki dla krzeseł i foteli spójna z kolorystyką wnętrza pomieszczeń biurowych, do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, kompletne w gatunku pierwszym, sprawne technicznie. Wymagania ogólne : Dostarczone meble powinny odpowiadać przepisom BHP, określonym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148 , poz. 973) Podane powyżej wymiary mebli są wymiarami pożądanymi przez zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 50mm - jednakowe dla każdego rodzaju mebli. Odchylenie dla grubości blatu pogrubionego wynosi - 1mm. Meble biurowe wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, zgodnie z polskimi normami (PN-92F-06000/01 i PN-92F-06000/02). Materiały użyte w produkcji mebli winny posiadać certyfikaty jakości i higieny (płyta, kleje, lakiery, obrzeża). Blaty biurek i stołów oraz wieńce górne szaf wykonane z płyty o grubości minimum 22 mm; wszystkie krawędzie oklejone na gorąco taśmą PVC o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości minimum 18 mm z krawędziami zabezpieczonymi na gorąco za pomocą PVC o grubości 1mm. Wszystkie elementy mebli muszą posiadać regulację poziomowania. W biurkach do pracy z komputerem należy zastosować pod blatem wysuwaną szufladę pod klawiaturę i myszkę (wykonaną z płyty na prowadnicach rolkowych, szerokość minimum 70 cm), a w blacie umieścić przelotkę na kable. Kontenery muszą być standardowo zaopatrzone w zamek centralny oraz szuflady z płyty wiórowej lub tworzywa PP na prowadnicach metalowych. Szafy z metalowymi uchwytami, zawiasami samodomykającymi, zamkami typu meblowego oraz regulacją poziomowania. Plecówka szaf wykonana w całości z płyty HDF o grubości 3 mm i montowana na wpust. Odległość pomiędzy półkami w szafach oraz ich głębokość, musi umożliwiać swobodne umieszczanie segregatorów. Wszystkie meble muszą być montowane na połączenia mimośrodowe, dopuszcza się montowanie na konfirmaty. Krzesła i fotele muszą posiadają certyfikaty badań wytrzymałościowych, a zastosowane tapicerki podwyższoną odporność na ścieranie (minimum 40.000 cykli Martindale). W przypadku krzeseł obrotowych należy przewidzieć kółka do twardych powierzchni ze względu na posadzkę wykonaną z terakoty. Wszystkie krzesła muszą posiadać atesty wytrzymałości. w SIWZ nie określono kolorystyki tapicerek siedzisk, zostanie ona ustalona przed podpisaniem umowy. We wszystkich systemach mebli należy zastosować wysokiej jakości zawiasy samodomykajace ,prowadnice szuflad, zamki, uchwyty i inne akcesoria renomowanych firm europejskich (np. Häfele, Blum, Salice, SISO, Hettich ). Wszystkie materiały użyte w produkcji mebli muszą posiadać certyfikaty jakości i higieny. Meble wykonywane są zgodnie z polską normą PN - 92 F - 06000/01 , PN - 92 F - 06000/02,PN-EN 527-1 , PN- EN 527-2, PN-EN 14073-2 PN-EN1335-1, PN-EN1335-2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szkice i zdjęcia proponowanych mebli oraz określenia ich kolorystyki. Podczas montażu mebli wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP, Do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów ( palet, kartonów , folii itp..) z pomieszczeń biurowych do których dostarczono meble..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.3) Wzór umowy B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: C.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: D.1) opisy mebli , schematy, fotografie powinny przedstawiać proponowane przez Wykonawcę modele dla asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, które wycenił w ofercie Wykonawca . E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów E.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. E.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15 , 12-250 Orzysz,.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2009 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Orzyszu Giżycka 15 12-250 ORZYSZ W SEKRETARIACIE BURMISTRZA.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 4 gru 2009 08:57
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2009 11:26
Data przejścia do archiwum: sobota, 12 gru 2009 19:01
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1530 razy